فرایند مدیریت
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

بدون توجه به رشته فنی یا تخصصی ، فرآیند مدیریت مراحل زیر را در بر می گیرد .

  1. هدف گذاری
  2. مشخص کردن مسئولیت و تفویض اختیار
  3. تخصیص منابع
  4. طراحی کنترل ها و شیوه های نظارت بر پیشرفت کار
  5. حل مسائلی که پیش می آیند
  6. ارزیابی عملکرد و پیامد

(پرفسور پاتریک مانتانا/دکتر سهراب خلیلی شورینی)


 
تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل - Analysis and Classification of Jobs
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی

تعریف تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه وتحلیل شغل به روش هائی اطلاق می شودکه اطلاعات و حقایق مربوط به کیفیت وماهیت هریک ازمشاغل سازمانی ،  شرایط انجام وظایف ومسئولیتهای آن را بطور سیستماتیک جمع آوری،مطالعه،تجزیه وتحلیل ویادداشت می شود.بنابراین تجزیه و تحلیل شغل یاکارشکافی عبارت ازکشف،مطالعه وثبت جنبه های مشخص واساسی هر یک از مشاغل سازمانی است.در واقع بوسیله تجزیه وتحلیل شغل خلاصه ای از وظایف،تقسیم کار ومسئولیتها،رابطه با مشاغل دیگر،دانش ومهارتهای مورد نیازبرای تصدی شغل وشرایط کاری آن شغل تهیه می گردد.
شغل به مجموع وظایف ومسئولیت هائی که انجام آن درسازمان به عهده  یک فرد محول می گردد، اطلاق می گردد.
 
فواید تجزیه وتحلیل شغل :
1- تهیه نمودارسازمانی وبرقراری ارتباطات مطلوب
2- تهیه شرح وظایف  و شرایط احراز شغل
3- تهیه خط مشی های پرسنلی،برنامه ریزی نیروی انسانی وترفیعات
4- ارزابی مشاغل وتهیه نظام عادلانه حقوق ودستمزد
5- ارزیابی عملکردوکارآئی کارکنان
6- بهسازی وآموزش
7- تعیین وتهیه استانداردها وفعالیتهاازطریق مطالعه حرکات وزمان سنجی
8- برقراری سیستم ایمنی وبهداشت
9- ارتقاء سطح تولیدوافزایش بازدهی کارافراد
 
زمان اجرای تجزیه وتحلیل شغل :
• هنگام تاسیس سازمان                                 
• زمان بسط ویاایجاد مشاغل جدید وادغام                          
• زمانی که تغییر تکنولوژی منجر به تغییر مشاغل شود.
• هنگام کاهش پستهای سازمانی
 
 تجزیه وتحلیل شغل از طریق پاسخ گوئی به سه سوال زیرانجام می گیرد:
• چه کاری انجام می گیرد؟ (فیزیکی،فکری)
• چطورکار انجام می گیرد؟
• چرا آنطور کار انجام می گیرد؟
 
روشهای تجزیه وتحلیل شغل :
• پرسشنامه
• روش مشاهده
• روش مصاحبه
• روش استفاده از سوابق شغلی کارکنان
• روش ترکیبی

عواملی که باید درتجزیه وتحلیل شغل مورد مطالعه وبررسی قرارگیرند :
• نوع شغل
• شرح وتوصیف وظایف
• معلومات علمی
• تجربه عملی
• ظرفیت ابتکار
• دشواری وظایف
• مسوولیت مالی
• مسوولیت سرپرستی مشاغل دیگر
• مسوولیت حفظ اطلاعات محرمانه
• ارتباط وتماس با مردم وارباب رجوع
• حدود نظارتی که بر شغل اعمال می شود
• فعالیتهای فکری
• فعالیتهای فیزیکی
•  شرایط کاروخطرات وخستگیهای ناشی از آن
 
پرسشنامه تجزیه وتحلیل شغل :
معمولا سوالات پرسشنامه تجزیه شغل، درپنج قسمت (شرح وظایف- مهارتها- مسئولیتها- فعالیتها- شرایط کار) به شرح زیر تنظیم می گردد :
 
الف- شرح وظایف :
• هدف اساسی کاری که به عهده شما محول شده است چیست؟
• چه وظایفی رادرساعات اداری شخصا انجام می دهید؟
• چه وظایفی رادریک دوره معین ،مثلا ،درظرف هفته یا ماه انجام می دهید؟
• انجام چه امورفرعی علاوه بروظایف اصلی بعهده شما محمول شده است؟
• سرپرستی چند کارمندرابعهده دارید؟ عناوین مشاغل وتعداد کارمندان رادر هر شغل ذکر کنید؟
• به چه مقامی در سازمان گزارش می دهید؟
• در انجام وظایف از چه مقامی در سازمان دستور می گیرید؟
 
ب- مهارتها :
• به عقیده شما ،چه درجات تحصیلی(ابتدائی ،متوسطه،عالی)
• برای تصدی شغلی که شما عهد دار انجام تکالیف آن هستید ضروری است؟
• آیاگذراندن دوره تخصصی یا آموزشی خاصی را،برای کسی که بخواهد داوطلب انجام وطایف شغلی که شما تصدی آنرا بعهده داریدبشود،لازم می دانید؟
• در نظر گرفتن حداقل معلومات علمی لازم،به عقیده شما،حداقل تجربه عملی(هفته- ماه- سال)برای فردی که وظایف شغل مورد تصدی شما، یا شغلی مشابه را عهده دار گرددچیست؟
• در چه مشاغلی، کارمند تجربه لازم را برای تصدی شغلی که شما مسئول انجام تکالیف آن می باشند می تواند کسب کند؟
• انجام وظایف در شغل فعلی، شما رابرای تصدی کدامیک ازمشاغل بالاتردرسازمان آماده می کند؟
• دشوارترین جنبه وظایف شغل کدام است؟واز چه جهت آن را دشوار می دانید؟
 
ج- مسئولیتها :
• آیادرانجام وظایف سازمانی با دریافت وپرداخت ،نگهداری وجوه واسنادوسایراقلام دارائیهای موسسه سروکاردارید؟اگر چنین باشد،حدودمسئولیت خود را از حیث  مقدار ، ارزش و زمانی که برای هرمورد مصروف می دارید بیان کنید.
• حدودنظارت وسرپرستی که از لحاظ راهنمائی،تقسیم کار،ومنترل افرادی که با شما کارکی کنند اعمال می دارید چیست؟
• آیامسئولیت دیگری ،جز اداره وجوه ونظارت برافراد،بعهده شما محول شده است؟
• چه نوع اسناد واطلاعات محرمانه در اختیار شما قراردارد؟
• آیادر انجام تکالیف خود با مردم وارباب رجوع یا مشتریان تماس وارتباط برقرار می سازید؟کیفیت وهدف این ارتباط رااز لحاظ مسئولیتهای سازمان بیان دارید.
• کدامیک ازوظایف وتکالیف شغل شما مستلزم تجزیه وتحلیل واخذ تصمیم است؟
• چه تصمیماتی را بدون مراجعه به رئیس بلاواسطه شخصا اتخاذ می کنید؟
• چه نوع گزارشها


 
سلسله مراتب برنامه ها به ترتیب
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه

ماموریت= MIission
اهداف=    Goals
راهبردها=   Strategies
خط مشی ها=    Policy
تاکتیک ها=     Tactics
برنامه های عملیاتی=     Operational
قوانین و مقررات=      Rules & laws
رویه ها=    Procdures
روش ها=  Methods
بودجه=   Budget


 
تعریف مفاهیم
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت ، خط مشی

جشنواره (Festival) 
1-" واره " یعنی نوبت ، مرتبه - واره وقتی به آخر اسم ملحق شود معانی مختلفی پیدا می کند از جمله " نوبت شادی "
2- " جـَشن " یعنی مجلس شادمانی ، محفل نشاط - ضیافت - سُرور و شادی .
برگزاری مراسمی تحت عنوان " جشنواره " بدین علت است که برگزارکنندگانش می خواهند اتفاق مبارکی که مثلا" سال پیش در عرصه های مختلف علمی ، هنری ، فرهنگی ،‌صنعتی و نظایر آن رخ داده است ، امسال مورد معرفی و تجلیل و تمجید قرار دهند . سخنرانان جشنواره می توانند در باب موضوع جشنواره ، از دری سخن گویند با این تفاوت که مطالب باید به سوی معرفی و تجلیل و تمجید میل داشته باشد .
 
کنفرانس (Conference)
کنفرانس یعنی مجلسی که تشکیل می شود برای آنکه کسی مطالب علمی را برای دیگران بیان کند . معنی دیگر آن اجتماع و انجمنی از عده معدودی برای بحث در مسایل سیاسی ،‌اجتماعی و فنی می باشد.کنفرانس کوچکتر از کنگره است . ضمنا" به اجتماع گروهی از متخصصان فن برای شور و بحث در باب مسائل فنی و یا اجتماع جمعی از سیاستمداران ، روسای دولتها ،‌وزیران به منظور حل یک مسائله سیاسی داخلی و بین المللی کنفرانس نیز اطلاق می شود .
 
سمینار (Seminar)
دسته ای از دانشجویان که تحت نظر یک استاد ، در رشته ای خاص به تحقیق و تتبع بپردازند و سخنرانی هایی در آن رشته ترتیب دهند ،‌همچنین به دوره ای از تحصیلات ،‌که توسط چنین دانشجویانی تثبیت شود سمینار گفته می شود . معنی دیگر سمینار ،‌ اطاقی است که دانشجویان در آن گرد هم آیند و به تشریح موضوعی بپردازند .
در کشورمان واژه "همایش" جایگزین سمینار شده است . اما دیده می شود بسیاری از مجامع با اهداف متفاوت از معنی ، با عنوان "همایش " برگزار می گردند .
 
بزرگداشت (Commemoration)
بزرگ داشتن ، تعظیم کردن ، توقیر کردن ،‌تکریم کردن یاد و خاطره شخصیتی که در عرصه های علمی ،‌فرهنگی ، هنری و ... شاخص بوده است و اینک در میان ما نیست . در مراسم بزرگداشت ،‌چندین سخنران در باره آراء و نظرات و آرمانهای نیک آن شخصیت سخنرانی می نمایند .
 
کنگره (Congress)
کلمه کنگره فرانسوی است که وارد فارسی شده در تلفظ باید گافِ وسط آن ساکن باشد . یعنی اجتماع و انجمنی از آگاهان ،‌صاحبنظران و دانشمندان برای بحث و گفتگو پیرامون مسایل سیاسی ،‌علمی ،‌هنری و نظایر آن . همچنین به مجمعی که از سران دُوَل ، نمایندگان کشورها یا دانشمندان تشکیل می شود تا در باب مسایل سیاسی ،‌اقتصادی و علمی بحث کنند ، کنگره گفته می شود.
 
سمپوزیوم (Symposium)
مجمعی که هدفش مباحث فلسفی و علمی باشد و یا مجمعی که در آن اشخاص مختلف راجع به موضوعی واحد ،‌مقالاتی ارائه نموده و یا سخنرانی هائئ ایراد نمایند . مانند سمپوزیوم نفت یا سمپوزیوم حکمت و فلسفه و نظایر آن . عنصر اصلی در سمپوزیوم ،‌موضوع واحد آنست .
 
گردهم آیی(Convention)
گردهم آیی ،‌اجتماع کردن برای بحث و گفتگو پیرامون موضوعی که اصلا" جنبه علمی تحقیقاتی نداشته باشد . مجمعی است که برگزار کنندگانش قصد آن دارند تا موضوع مورد علاقه خود را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار دهند. مثل حضور استانداران ، یا مدیران کل واحدهای یک سازمان و یا مسئولان انجمن های صنفی و تخصصی و نظایر آن .... در گردهم آیی سخرانی و یا مقالات تخصصی ارائه نمی گردد .
 
دو نکته بسیار مهم
1- گذاردن کلمه " اولین‌" و یا " نخستین " در کنار کنفرانس ، کنگره ، جشنواره ، گردهم آیی ، همایش و .... اساسا" صحیح نمی باشد . چناچه برگزاری آن در موعد دیگری با همان اهداف و موضوع تکرار شد ،‌در آن صورت کلمه شمارش " دومین " ،‌"سومین" و غیره را می توان در جلوی تیتر مراسم اضافه نمود .

2- معمول شده است برگزارکنندگان اینگونه مجامع در پایان مراسم ، قطعنامه و یا بیانیه ای را منتشر می نمایند . قطعنامه و یا بیانیه اصولا" محصول و یا عصاره مطالبی است که در اثر این اجتماع و مشورت و گفتگوها بدست آمده است . اما بین این دو فرق است " قطعنامه" ناظر بر اجرا و مستلزم پیگیری های مفاد آنست که بعضا" واجد الزامات حقوقی و یا قانونی هم می باشد اما " بیانیه " سفارش نامه است ،‌توصیه است و فاقد هرگونه الزامات . اگر در پایان مراسم ، از واژه قطعنامه استفاده شده ، باید در مجامع آتی نتایج اجرای قطعنامه مجمع قبلی گفته شود ، در غیر اینصورت بهتر است از واژه " بیانیه " استفاده گردد .


 
اصطلاحات کنترل پروژه
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه

شیب هزینه فعالیت
Activity Cost Slope
نمایش فعالیت به صورت گره
Activity On Node AON
زمان مجازی فعالیت
Activity Slack Time
هزینه واقعی کار انجام شده
Actual Cost of Work Performed
تخصیص منابع
Allocation of resource
محاسبات برگشتی
Back ward induction
هزینه بودجه‌بندی شده کار زمانبندی شده
Budjetted Cost of Work Scheduled BCWS
روش مسیر بحرانی
Critical Path Method CPM
فعالیت بحرانی
Critical activity
مسیر بحرانی
Critical path
دیاگرام جریان تصمیم
Decision Flow Diagram
فعالیت مجازی
Dummy Activity
زودترین زمان محتمل
Earliest Likely Optimistic Time
زودترین موعد تحویل
Earliest Due Date EDD
زودترین زمان ممکن برای شروع یک فعالیت
Earliest Start Time EST

زودترین زمان ممکن برای شروع یک فعالیت
Earliest Start Time EST
محاسبات پیشرو
Forward computation
شناوری آزاد
Free Float FF
نمودار گانت
Gant Chart
تکنیک ارزیابی و بازنگری گرافیکی
Graphical Evaluation & Review Technique GERT
شناوری مستقل
Independent Float IF
دیرترین زمان محتمل
Latest Likely pessimistic Time`

زمانبندی پروژه با حداقل هزینه
Least Cost Scheduling
کمترین فرجه زمانی
Minimum Slack Time MST
حداکثر زمان خوش‌بینانه
Most Optimistic Time MOT
حداکثر زمان بدبینانه
Most Pessimistic Time MPT
روش‌های تجزیه و تحلیل شبکه
Network Analysis Methods
شبکه گرهی
Node network
مدت عادی اجرای فعالیت
Normal duration
تنظیم بودجه طبق عملیات
Performance budget

مرحله
Phase
پروژه مرحله‌ای
Phased Project
شبکه‌های تقدم و تأخر
Precedence network PN
روابط تقدم و تأخر و پیش‌نیازی
Precedence relationship
زمان احتمالی
Probability Time
تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه
Program Evaluation and Review Technique PERT
روش تفکیک فعالیت‌های پروژه
Project Breakdown Structure PBS
سرعت‌بخشی به پروژه
Project Expediting

فرآیندهای احتمالی
Stochastic processes
زیر پروژه
Sub Project
شناوری جمعی
Total Float TF
ساختار شکسته شده کار
Work Breakdown Structure WBS
مشخصات واحد زمانی کار
Work Time Unit Specification
توقف کار
Work stoppage

تخصیص منابع
Resource allocation
زمان اجرا
Run time
پروژه
 Project
زمان رزرو
Slag time


 
سیستم کایزن
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

سیستم کایزن چیست؟
معنای کلمه ژاپنی کایزن، بهبود و جستجو برای بهبود مستمر است ولی این معنا زمانی کامل می شود که مشارکت کارکنان را به همراه داشته باشد.
 
فلسفه و ذهنیت کایزن
1- تعهد و پشتیبانی از گشودگی در مدیریت سازمان
2- سرزنش کردن و قضاوت های عجولانه موقوف
3- تعویض قدرت و اختیار
4- تاکید بر توانائیهای ناشناخته نیروی کار که وظایف ضمنی سازمانی را بر عهده دارند
5- تبادل کامل اطلاعات / اهداف تعریف شده
6- حل مسا له و استفاده از مفهوم کار تیمی
7- 7-انعطاف در غنی سازی و توسعه وظایف کارکنان در سطوح مختلف
8- حداکثر استفاده از خرد نیروی کار برای بهبود مستمر
9- حذف مستمر اتلاف ها(فعالیتهای فاقد ارزش افزوده)
10- توجه کامل به ریزه کاری ها
 
مراحل اجرای کایزن :
1- منطقه هدف را انتخاب کنید
2- تیم کایزن را ساماندهی کنید
3- بررسی و جمع آوری اطلاعات در منطقه هدف انجام شود
4- اهداف بهبود یافته و مطلوب را مشخص کنید
5- کارکنان محل واقعی انجام کار را توجیه کنید
6- 5S را انجام دهید
7- اتلاف ها را شناسایی و فهرست آن را تهیه کنید(مودا)
8- تجزیه و تحلیلهای لازم در محل واقعی انجام کار انجام دهید
9- اتلافهایی که راه حل های قوی دارند انتخاب کنید
10- حرکت ها و تغییرات فیزیکی را نجام دهید
11- استاندارد سازی و آموزش کارکنان را برای موضوع بهبود یافته انجام دهید
12- داستان توفیق تیم کایزن را ارائه کنید
13- پروژه جدید برای آغازی دیگر را انتخاب کنبد
14- اندازه گیری ها و ارزیابی از نتایج راه حل های اجرا شده را انجام دهید
 
جعبه ابزار کایزن :
 
1. 5S
2. ابزارهای مرتبط با دقت و زمان کار
3. ابزارهای مرتیط با ماشین آلات
4. ابزار مرتبط با کیفیت
5. ابزار عمومی
 
ابزار های مرتبط با دقت و زمان کار:
نمودار جریان عملیات و خطوط حرکت پرسنل مواد
نمودار فرآیندها
نمودار به هم پیوسته فعالیت های استاندارد
مطالعه زمان و حرکات
سیستم تولید کششی
تک تایم/ زمان سیکل عملیات
کانبان
 
ابزار مرتبط با ماشین آلات
1. TPM
2. تحلیل PM
3. LCA (اتوماسیون کم هزینه )

ابزار مرتبط با کیفیت:
 
1. 1SO 9000
2. روش SQC
3. QFD
4. پوکایوکی
5. بازرسی منابع
6. 6& ( شش سیگما )
 
ابزار عمومی :
1. فهرست مودا MUDA LIST   
2. نظام پیشنهادها
3. الگوبرداری
4. داستان QC  
 
مکانیزمهایی که برای پشتیبانی لازم است عبارتند از:
1- قدردانی از فعالیت ها
2- آموزش در محیط کار
3- آموزش کارکنان
4- هفته نامه ، تابلوی کایزن/ جلسات گردهمایی عمومی
 
کایزن به عنوان سیستم مدیریت نوین
کایزن سیستم مدیریتی است که با زمان به پیش می رود و اگر مدیریت بخواهد که کارکنان را تغییر دهد باید خودش تغییر کند
مودا ( اتلاف ) چیست ؟
هر چیزی ( فعالیت،فرآیند،سخت افزار و نرم افزارو...) که نمی تواند ارزش افزوده در راستی رضایت مشتری نهایی ایجاد نماید ، نمودی از اتلاف می باشد .
 
انواع مختلف موداها
1- اتلاف در تولید اضافی
2- اتلاف در انتظار و توقعات
3- اتلاف در حمل و نقل و انتقال
4- اتلاف در خود پردازش و فرآیند پذیری
5- اتلاف در انبارش
6- اتلاف در حرکت
7- اتلاف در ساخت قطعات معیوب


 
نگرش سیستمی
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

نگرش سیستمی(System Approach) دیدگاهی است که به ما اجازه می دهد تا نیروها و متغیرهایی که در محیط خارج و داخل سازمان تاثیر اساسی دارند بشناسیم و به عملکرد و جایگاه آن در سازما پی ببریم. این نگرش در اداره ی سازمان ها موجب یکپارچگی در ایجاد چارچوب کلی می شودو جنبه ها ی گوناگون شناخت سازمان ها را عملی می سازد و از نظر مدیریتی نگرش سیستمی موجب می شود تا مدیران به سازمان ها به صورت یک کل و بخشی از یک محیط بزرگ تر توجه کنند.


 
اصول مدیریت
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

برای دانستن اصول مدیریت باید سیر توسعه و مکاتب مدیریت را بدانیم :

سیر توسعه مکاتب مدیری ؛

1. کلاسیک ها 1920-1880 (ساختارگرایان - اصول گرایان )
2. نئوکلاسیک ها 1945 - 1920 ( انسان گرایان )
3. سیستمی ها 1960 - 1945 (کل گرایان )
4. اقتضائیون 1960 به بعد ( محیط و موقعیت گرایان


 
کیفیت و استاندارد از دیدگاه اسلام
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

کیفیت و استاندارد از دیدگاه اسلام
آفریننده جهان برای برقراری نظام خلقت در این عالم هستی برای هر چیزی حدی ، مقداری و معیار و اندازه ای را مقرر کرده است و برای برقراری روابط و مشی انسان ها با هم و حتی رابطه انسانها با خالق خویش و تأمین سلامتی و نیک بختی آنها ، تبعیت و اطاعت از حدود و نظامات الهی ، کتاب آسمانی (قرآن) را که مشحون از قواعد و قوانین زندگی است ، فرستاده که در آن اشارات زیادی به قدر ، اندازه ، حدود نظم و قواعد زندگی خوب شده است .
استاندارد پدیده ای تازه و امری بدیع و نوظهور و ساخته ذهن بشری نیست ، بلکه مفهوم وسیع آن در تمام عالم هستی وجود داشته و دارد و انسان تنها با درک و اقتباس از عالم طبیعت و پیروی از خالق خود درصدد پیاده کردن و استقرار آن در سایر وجود و شئون زندگی خود از جمله در زمینه تولیدات ، مصنوعات و خدمات برآمده و فصل نوینی را در عالم صنعت ، تولید و تجارت گشوده که آن را استاندارد نام نهاده است.
در فرهنگ دینی جامعه و در قانون اساسی چندین مورد به امور حاکمیتی و وظایف حکومتی از لحاظ تأمین ایمنی و سلامت مردم تأکید شده است . در صدر اسلام در حکومت اسلامی تشکیلاتی بنام امور حسبیه در رابطه با کنترل کیفیت مایحتاج و ارزاق مردم تعبیه شده بود که فردی بنام محتسب کل با چند نفر در آنجا فعالیت می کردند . نقل شده است که حضرت علی (ع) در زمان خود جهت نظارت بر امور حسبیه به بازار کوفه مراجعه می کردند و از نزدیک کیفیت گندم ، روغن و سایر موارد از جمله وضعیت
ترازوها و پیمانه ها (مکیال) را نظارت می فرمودند .
در قرآن کریم در آیات متعدد به قدر ، اندازه ، میزان ، مکیال ، قسط و احسن عمل اشاره شده است .
درباره کم فروشی و کالای بی کیفیت در آیه 85 سوره هود آمده است : " و یا قوم اوفواالمکیال و المیزان بالقسط و لاتبخسواالناس اشیاءهم و لاتعثوا فی الارض مفسدین " ای قوم من پیمانه و ترازو را به انصاف و عدالت تمام و کمال انجام دهید و به مردم کم فروشی نکنید و در زمین فتنه و فساد نکنید . پس آیا شایسته است در بازارهای اسلامی کم فروشی و تولیدکننده مسلمان کالای غیراستاندارد تولید کند و یا ساختمانهایی ساخته شود که اصول ساخت و مهندسی رعایت نشود و جان مردم به خطر بیافتد . در جامعه موحد هر کاری باید در عالی ترین سطح انجام شود . باید حقوق مردم و مصرف کنندگان رعایت شود و رضایت مشتریان و در رأس آن رضایت خداوند متعال درنظر گرفته شود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که رفتار و گفتارش برای جهانیان الگو به شمار می رود در اهمیت کار درست و استاندارد می فرماید : "ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملاً أن یتقنه" همانا خدای تعالی دوست می دارد هرگاه یکی از شما عملی را انجام می دهد آن عمل را منظم و درست انجام دهد ؛ و نیز این گفتار از حضرت امام صادق (ع) است که فرمود (ما من شی الا و له حد ) چیزی در جهان نیست جز آنکه حد و اندازه ای بر آن مقرر است .


 
تفاوت استاندارد و سیستم
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 استاندارد یک الگوی از پیش تعیین شده است که همه سازمانهایی که از آن استفاده می کنند تلاش دارند فعالیتهای خود را با نیازمندی های مشخص آن منطبق نمایند.  اما سیستم تبلور انطباق خواسته های استاندارد با شرایط داخلی هر سازمان است . در حقیقت اجرای استاندارد در هر سازمان به معنی ایجاد سیستم است، که بر اساس نیازمندی ها و خواسته های استاندارد با توجه به شرایط خاص آن سازمان بنا نهاده شده است.
 سازمانی که در آن استاندارد پیاده سازی شده است را سازمان سیستمی یا سازمان سیستماتیک گویند.


 
ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه لایدن و کلینگل
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

لایدن و کلینگل باتوجه به یافته های تحقیق آماری که درمورد ارزیابی سلامت سازمانی انـــــــجام داده اند برای سلامت سازمانی 11 مؤلفه ارائه کرده اند:

بعد اول) ارتباط: در سازمان سالم ارتباط مستمر میان کارکنان و به همان خوبی میان زیردستان و فرادستان باید تـــسهیل شود. ارتباط باید دوطرفه باشد و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد. در سازمان سالم، بحث های چهره به چهره بــــه همان اندازه اهمیت اسناد و مدارک نوشته شده، مهم است.

بعد دوم) مشارکت و درگیر بودن در سازمان: در یک سازمان سالم کارکنان همه سطوح به طور مناسبی درگیر تصمیم گـــیریهای سازمـــــان می شوند.

بعد سوم) وفاداری و تعهد: در سازمان سالم یک جو اعتماد بالایی میان اشخاص وجود دارد. کارکنان منتظر این هستند که سر کار بیایند و احساس می کنند محل کارآنها مکان خوبی برای کارکردن است.

بعد چهارم) اعتبار یا شهرت موسسه: یک سازمان سالم ادراکات از اعتبار و شهرت مثبت را به کارکنان منعکس می کند، وکارکنان به طور کلی به شهرت و اعتبار بخش یا حوزه خود ارزش قائلند.

بعد پنجم) روحیـــه: روحیه مناسب در سازمان به وسیله یک جو دوستانه درجایی که کارکنان عمدتاً همدیگر و شغلشان را دوست دارند و روی هم رفته هم به طور شخصی و هم به خاطر سازمــــان برانگیخته می شوند، نمایش داده می شود.

بعد ششم) اخلاقیات: در یک سازمان سالم عموماً رفتار غیراخلاقی وجود ندارد. کارکنان تمایل دارند بیشتر به اخلاق بـــاطنی ارزش قائل شوند و جایی را برای سیاست در سازمان نبینند.

بعد هفتم) شناسایی یا بازشناسی عملکرد: در یک سازمان سالم کارکنان برای به فعلیت درآوردن استعدادهایشان تشویق می شوندو موردحمایت قرار می گیرند، عموماً آنها احساس می کنند ارزشمند هستند، آنها به طور مناسبی بــــرای پیشـــرفت درون یک جوی از حق شناسی و مراقبت شناسایی می شوند.
 
بعد هشتم) مسیر هدف: درون یک جو سالم کارکنان می توانند تمرکز بالای بخشهایشان را تشخیص دهند و اهــداف را درون سازمان تشخیص دهند چون در تنظیم اهداف مشارکت دارند.

بعد نهم)رهبـــری: رهبران به عنوان عامل تعیین کننده ای بر سوددهی و اثربخشی سازمان به شمار می روند و عموماً رفتاری دوستانه دارند و کارکنان به راحتی می توانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

بعد دهم) بهبود یا توسعه کارایی کارکنان: در یک محیط سالم سازمانی،‌ اغلب هیئت ویژه ای برای حمایت از آموزش و بــــهبود مستمر نیروهای موجود در سازمان وجود دارد.

بعد یازدهم) کاربرد منابع: کارکنان باید مشاهده کنند که منابع و امکانات به طور شایسته و به طریق سازگار با انتظارات آنها از پیشرفتشان، بین آنها تقسیم شده است.


 
نظم اداری و توسعه
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

در حوزه بحث مدیریت دولتی، واژه متداول به کار گرفته شده در متون مربوط به نظام اداری، Administerative system یا به اختصار Administration است، که در مورد مفهوم این واژه، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد.

از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی، شاهد آن هستیم که در بخش عمومی، ساختار انعطاف ناپذیر و سلسله مراتبی و بوروکراتیک دستگاه های دولتی، تحول یافته است. در این راستا افزون بر تعریف و تعبیری از نظام اداری و راهبرد تحول آن در اروپا، تفاوت مفهومی برای نظام اداری در به کارگیری کلمات Administration و Management قائل شده و در واقع اداره امور را زیر مجموعه مدیریت مطرح ساخته است و این طور بیان می کند: اداره امور، مقوله ی کوچکتر و محدودتر از مدیریت است.

 بنابراین، تغییر واژه اداره امور عمومی یا نظام اداری را، فراتر از مدیریت امور عمومی می دانند. به طور مثال: لئونارد وایت، گفته است مهم این است که بدانیم اداره امور عمومی شامل هر سه فعالیت دولت است و تنها مربوط به قوه مجریه نیست. به طور کلی می توان گفت که نظام اداری، ماشین اجرایی دولت به حساب می آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی، ابزار چهارگانه ی (قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستمها و روشها و ساختار منابع انسانی) را جهت ایفای نقش مدیریت خود در اختیار دارد .

 مدیریت و اداره امور، با یکدیگر تفاوت بارز دارند. اداره امور، اساسا پیروی از دستورات و ارائه خدمات است. در حالی که مدیریت شامل: رسیدن به نتایج و دوم مسئولیت شخیص مدیر در برابر اهداف به دست آمده است. توجه اداره امور دولتی بر فرایند دستور العملها، قواعد متداول و مرسوم متمرکز است، حال آنکه فقط از دستور العملها پیروی کند، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد.

در همین راستا، بی مناسبت نیست که به دو مفهوم «اداره امور توسعه» و «توسعه اداره امور» اشاره شود. اداره امور توسعه به معنای اداره کردن برنامه های توسعه و شیوه های به کار گرفته شده در سازمان های بزرگ، مانند دولتها برای اجرای سیاستها و طرح های تهیه شده برای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای به کار می رود. حال آنکه توسعه اداره امور به معنای نزدیک کردن قابلیتهای اداری، هم به عنوان ابزاری برای افزایش زمینه های اجرای موفقیت آمیز برنامه های جاری توسعه و هم به عنوان برآیند برنامه های گذشته، مانند آموزش است.


 
مهندسی روش
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

مهندسی روش‌ها (متدها) یکی از مباحث علمی و فنی مهندسی صنایع می‌باشد. در مهندسی روشها که معمولاً در کنار مهندسی سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هدف بهبود و ساده سازی جریان کار است. هر کار از یک سری کارهای ساده. کوچک بنام فعالیت (TASK) تشکیل شده‌است. در مهندسی روشها با مطالعه دقیق این فعالیتها و روش انجام آنها، روشهای ساده تر، کم هزینه تر و سریعتی برای انجام کار پیشنهاد می‌شود که البته باید با توجه به ایمنی و ارگونومی باشد. مهندسی سیستمها امری کلی تر و فرا گیر تر است که روند گردش کار در سیستمها و سازمانها را مورد مطالعه و بهینه سازی قرار می‌دهد.


 
تشویق یک دقیقه ای
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

به کارکنان خود کمک کنید تا به قابلیت های بالقوه خود دست یابند و کارکنان را درهنگام انجام صحیح کارها سورپرایز کنید و مچشان را بگیرید و غافلگیرشان کرده و تشویق کنید و به آنها اعتماد به نفس بدهید .

تشویق یک دقیقه ای زمانی کارساز و موثر است که :

1. پیشاپیش به کارکنانتان بگویید در مورد کاری که آنها انجام می دهند ، شما به صراحت نظر خود را اعلام می کنید .

2. کارکنان خود را بلافاصله تشویق کنید .

3. بطور واضح و روشن به کارکنان خود بگویید که دقیقا چه کاری را درست انجام داده اند .

4. هرگاه کار کارکنان کاری را درست انجام دادند صادقانه به آنها بگویید که چقدر از کارشان راضی و خوشحال هستید و چقدر کار آنها به سازمان و دیگران کمک می کند .

5. کمی سکوت کنید تا احساس خوب شما به آنها هم منتقل شود .

6. آنها را ترغیب کنید که باز هم این چنین خوب و درست کار کنند .

7. دست آنها را بفشارید یا با دست به پشتشان بزنید و خلاصه کاری کنید که آنها احساس کنند که شما خواهان موفقیتشان هستید .


 
تشویق یک دقیقه ای
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

به کارکنان خود کمک کنید تا به قابلیت های بالقوه خود دست یابند و کارکنان را درهنگام انجام صحیح کارها سورپرایز کنید و مچشان را بگیرید و غافلگیرشان کرده و تشویق کنید و به آنها اعتماد به نفس بدهید .


 
ویِژگی های علم
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

از نظر دکتر سروش علم تجربی میِگی هایی دارد به شرح زیر :

1. علم مبتنی بر مشاهده و تجربه است . تجربه ای همگانی و سنجیده . این ویژگی به صفت عینی بودن تعبیر و مفهوم تجربه پذیری همگانی از آن استنباط می شود . به این ترتیب ٰ، تجربه حسی مستقیم ، همگانی و تکرارپذیر پایه علم را تشکیل می دهد .

2. تجربه همیشه مسبوق به فرضیه ای است که پژوهشگر در ذهن دارد . این فرضیه ها میدان کاوش را روشن می سازد. علم از مسئله شروع می شود و در مسیر حل مسئله به کمک خلق فرضیه ها رشد می کند.

3. تفسیرهای علمی همواره در سایه نظریه ها و قوانین علمی انجام می گیرد . هرگاه رویدادی خاص را مصداقی نظمی عام قرار دهیم و به تعمیم کلی برسیم ، آن رویداد را تفسیر کرده ایم و چون استقرار نظم عام نتیجه نظریه است ، بدون داشتن نظریه نمی توان پدیده ای را تفسیر کرد .

4. روش علم انتخابی است . هر علمی جنبه ای از جوانب پدیده ای را بررسی می کند کاوش و تجربه همه جوانب پدیده ، یعنی کل گرایی ، در علم جایی ندارد .


 
تعریف علم
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

علم به دو مفهوم به کار رفته است . اول ، به مفهوم عام ، که دانستن است و در مقابل ندانستن و جهل قرار می گیرد . دوم ، به مفهوم خاص ، که به دانستنی های مبتنی بر تجربه مستقیم حسی اطلاق می شود و در این صورت می توان آن را علم تجربی نامید .در این معنی علم در مقابل دانستنی های غیر علمی ، مانند اخلاق ، قرار دارد.(داود مدنی)

تعریف علم در معنای دوم عبارت است از :

-         علم عبارت است از روش و طریقه ای منطقی که با برهانهای مستند و مستدل ما را به دانستنیهای اثبات شدنی نزدیک میکند و پدیده های ناشناخته را با به کار بستن اصول و مفهیم آن می شناسند.( پرهیزگار )

-         علم عبارت است از یک سری دانستنی های مستدل جهت اکتشاف قوانین و واقعیتها( پرهیزگار)

-         علم عبارت است از دانستنی های قابل اثبات در هرجا و توسط هر کس .(نبوی)

-         علم معرفتی است منظم که با روشهای معین به دست می اید و قوانین یا روابط پایدار و واقعیتها را بیان میکند .( نبوی )


 
هدف یک دقیقه ای
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

مدیر یک دقیقه ای اعتقاد دارد که نوشتن یک هدف و راهکارهای اجرایی آن نباید بیشتر از 250 کلمه شود و خواندن آن نباید بیشتر از یک دقیقه طول بکشد . مدیر یک دقیقه ای برای تعیین اهداف از قانون 20 /80 استفاده می کند . به این معنی که 80 درصد از نتایج و دستاوردهای مهم ناشی از 20 درصد اهداف است .بنابر این ما تعیین هدف یک دقیقه ای را تنها برای 20 درصد از اهدافمان انجام می دهیم ، همه این اهداف همان مسئولیت های کلیدی هستند که شاید کلا سه تا شش هدف باشند . 

تعیین هدف یک دقیقه ای:

1. روی اهداف توافق کنید

2.رفتار صحیح را کاملا مشخص کنید

3.تمام اهداف را در کمتر از 250 کلمه بر روی یک برگ کاغذ بنویسید.

4. هر هدف را بارها و بارها بخوانید . خواندن هر هدف نباید بیش از یک دقیقه طول بکشد .

5.در طول روز یک دقیقه از وقت خود را به ارزیابی عملکردتان اختصاص دهید .

6.ببینید که رفتار شما با اهدافتان همخوانی دارد یا نه .

(مدیر یک دقیقه ای / کنت بلانچارد و اسپنسر )


 
انتقال حس مثبت به کارکنان
ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

کارکنان زمانی که نسبت به خود احساس مثبت دارند به بهترین شکل کار می کنند .پس در صورتی که مدیران به زیر مجموعه تحت فرمان خود کمک کند که نسبت به خود و توانایی هایشان احساس مثبت و خوشایندی پیدا کنند ، آن وقت ما نتایج بهتری می گیریم .

(مدیر یک دقیقه ای / کنت بلانچارد و اسپنسر جانسون )


 
مدیر توانمند
ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

مدیران توانمند ، هم خود و هم کارکنانشان را به گونه ای مدیریت می کنند که هم سازمان و هم کارکنان موفق وپیروز شوند .

(مدیر یک دقیقه ای  / بلانچارد )


 
مدیر یک دقیقه ای
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

مدیر یک دقیقه ای سمبلی است که به هر یک از ما یادآوری می کند که هر روز یک دقیقه به

چهره افرادی که بر آنها مدیریت می کنیم نگاه کنیم و به خاطر بسپاریم که آنها مهمترین منابع ما هستند .

(مدیریت یک دقیقه ای /کنت بلانچارد و اسپنسر جانسون) 
تعریف مدیریت
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت
مدیریت، فرآیند به کار گیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ؛ 
سازماندهی؛ بسیج منابع و امکانات ؛ هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف
سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول ؛ صورت گیرد . 
( اصول مدیریت/ دکتر علی رضائیان/صفحه7)

استونر معتقد است : مدیریت فرآیندی ( فرایند یعنی شیوه ای منظم یا سیستماتیک برای
 انجام امور است از برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل تلاش های اعضای سازمان،
و مورد استفاده قرار دادن سایر منابع سازمانی برای رسیدن به هدهای مشخص و یا اعلام
شده سازمان .

مدیریت علم و هنر بکارگیری معقول منابع سه گانه انسانی، مالی و مادی و فیزیکی است
با رعایت دو اصل مهم کارآیی و اثربخشی و در راستای تحقق اهداف از قبل تعیین گردیده و در
چهارچوب ارزش های غالب و پذیرفته شده .

مدیریت عبارتست از طبیعت و ماهیت فلسفه اداره امور آن گروه انسانی .

هنری فایول معتقد است : مدیریت یعنی پیش بینی فعالیت ها برای نیل به هدف های
سازمانی در آینده .

چستربارنارد معتقد است : مدیریت عبارتست از همکاری دو یا چند نفر انسان برای نیل به
هدف معین و مشخص و سیستم همکاری سیستمی است که از هماهنگی فیزیکی،
مکانیکی  و دینامیکی و بیولوژیکی تمام افراد و اجزاء سازمانی به وجود می آید .

آلفرد چندلر معتقد است : مدیریت به طوری که به صورت معمول در اذهان عموم متداول
گشته، عبارتست از اداره امور یک سازمان، مدیریت ممکن است شامل اداره امور تجهیزات و
یا تسهیلات سازمانی باشد، و یا اینکه شامل اداره امور مربوط یکسانی که عهده دار تجهیزات
 و تسهیلات سازمانی هستند، باشد. یا بطور کلی ممکن است شامل اداره امور هر دو مورد
فوق باشد. ولی بهرحال مدیریت چه برای تجهیزات و تسهیلات چه برای مجریان یک سازمان،
و چه برای اداره امور اعضاء یک سازمان همگی بایستی دارای منظور و مقصود می باشند که
 این منظور و مقصود را همان هدف سازمان گویند.

مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع انسانی و مادی در برنامه ریزی، سازماندهی،
بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس
نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد .

مری پارکرفالت معتقد است مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده و بر نقش
دیگران و قبول هدف از سوی آنان تاکید ورزیده است .

آرتانن بوم معتقد است مدیریت یعنی کنترل عناصر مسئول زیر دست، به طوری که تلاش آنان
در تحقیق اهداف دستگاه تشکیلات هماهنگ شود .

جی دبلیو فورستر معتقد است مدیریت در حقیقت عبارت است از اتخاذ تصمیم برای پیشبرد
امور، بنابراین مدیریت یعنی اخذ اطلاعات و تنظیم آنها به منظور انجام دادن اعمال لازم سازمانی .

آی فیلیپر معتقد است مدیریت عبارت است از کنترل عملیات سازمان، بهطوری که بتوان در جهت
تحقق اهداف سازمان به طور موثر و با صرفه جویی کافی گام برداشت .

جی. اچ . دانلی معتقد است مدیریت عبارت است از به وجود آوردن یک محیط موثر برای افرادی که
 در گروه های رسمی سازمان تلاش می کنند تا آنها بتوانند در جهت تحقق هدف های سازمانی
تلاش کنند .

اودانل معتقد است مدیریت عبارت است از به وجود آوردن یک محیط موثر برای افرادی که در گروه های
 رسمی سازمان تلاش می کنند تا آنان بتوانند در جهت تحقق هدف های سازمانی تلاش کنند .

چ رونزویک معتقد است مدیریت در واقع عبارت است از هماهنگی منابع انسانی و مادی، در جهت تحقق
 و تکمیل هدف های سازمان .

کریتز معتقد است مدیریت عبارت است از فرآیندی برای حل مسائل مربوط به تامین هدف های سازمانی
به نحو مطلوب از طریق استفاده موثر و کارآمد از منابع کمیاب در یک محیط در حال تغییر .

(مبانی سازمان و مدیریت / محمد رضا دلوی، مهدی جمشیدی، رحیم پور حکیم، ص 21)