» تعریف سیستم2 - Define system2 :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» سیستم های اطلاعاتی و مدیریت اطلاعات - Information Systems & informatio :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» مقیاس اندازه گیری متغیرها - Measure variables :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» متغیرهای آماری - Statistical variables :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سیر تحول آمار - Evolution of Statistics :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تعریف جامعه آماری و نمونه و آماره و پارامتر - Population and sample :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلایل نمونه گیری - Reasons for sampling :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی – formal organization & informal organ :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کایزن – Kaizen :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مدلسازی در برنامه ریزی خطی - Modellering af linear programmering :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه ریزی خطی - linear programming :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مهارت های مدیران - Skills management :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نقش مدیران - Management Role :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تعاریف دیگری از سیستم - Define system :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چهار قاعده اساسی دکارت برای انجام هر تحقیقی عقلایی - Descartes :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تحقیق در عملیات – Operation Research :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ماکس وبر و بوروکراسی – Max Weber & Bureaucracy :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بوروکراسی – Bureaucracy :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تعریف سازمان 2 - Defined Organization2 :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تئوری اقتضائی2 - Contingency Theory :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تئوری اقتضائی - Contingency Theory :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سیستم ها - systems :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کنترل - Control :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فرایند سازماندهی – processing organizing :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» منابع مطالب سایت - Resources :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه ریزی - Planning :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اصول مدیریت - Principles of Management :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فرایند اجتماعی - Social process :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تجزیه و تحلیل شغل - Job analysis :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عوامل موثر در شکل گیری مدیریت منابع انسانی به صورت امروزی :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چهار اصل اساسی و مهم مدیریت علمی تیلور- Principles of Management :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مدیریت منابع انسانی - Human Resource Management :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» شاخص های تعیین پیچیدگی سازمان - the complexity of organization :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نظریه بازی و خط مشی - Game Theory and Policy :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» استرس یا فشار -Stress :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پنجره جوهری - Johari :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اصل پیتر دراکر یا اصل حد بی کفایتی :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بودجه بندی طرح و برنامه - Planning - programming budgeting system :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بودجه بر مبنای صفر - Zero - Base Budget :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بودجه منعطف یا متغیر - Variable Budget :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مدیریت پارکینسون - Parkinson Theory :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تئوری z :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مدیریت بر مبنای هدف – (Management by objective ( MBO :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خطای هاله ای – Halo effect :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گزینش ادراکی – perceptual selectivity :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» انگیزش کارکنان - Employee Motivation :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هدایت و رهبری - Leadership :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سلسله مراتب برنامه ها - plan hierarchy :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کنترل و نظارت در سازمان - Control in the organization :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سازماندهی - organization :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه ریزی نیروی انسانی - HRP - Human Resource planning :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» محاسن و محدویت های برنامه ریزی - Merits and Limitations of Planning :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه ریزی موثر :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گام های برنامه ریزی - steps of planning :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» برنامه ریزی جامع ( استراتژیک) یا دراز مدت - strategy planning :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تئوری X وY :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سازمان رسمی و غیر رسمی - Formal and informal organization :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سازمان های موفق - Successful organizations :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مدل های خط مشی گذاری :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تقسیم بندی سازمان ها - Segmentation organizations :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تعاریف سازمان1 - Definitions of Organization :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فرضیه واحد سیستمی :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» مخفف اصطلاحات :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» فرایند خط مشی گذاری عمومی - Public policy-making process :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» انواع خط مشی - Types of Policies :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» انواع فرایند تصمیم گیری - the decision process :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» تصمیم گیری -decisions making :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» دیدگاه ها و تقسیم بندی از تئوری های مدیریت :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» تئوری سازمان و مدیریت :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» ویژگی های مدیران موفق :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» ویژگی های سیستم :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» کارکرد :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» مقایسه نحوه تفکر عصر ماشینی با عصر سیستم :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» سایبرنتیک :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» مهندسی سیستم ها :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» طبقه بندی سیستم ها از نظر بولدینگ :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» سیستم های نرم و سخت :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» گشتالت و گشتالتی :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» پیدایش رشته سیستمی :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» مفهوم سیستماتیک و سیستمیک :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» وظایف مدیریت از لحاظ صاحبنظران مختلف :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» طبقه بندی مدیران :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» مهارت های مدیران :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» خصوصیات مدیران از نظر هنری فایول فرانسوی :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» تفاوت بین رهبری و مدیریت :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» تعریف خط مشی :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» فرایند تئوری پردازی :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» علم و تبیین :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» اجزای تئوری :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» تعریف تئوری :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» دیدگاه های متداول در برنامه ریزی :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» انواع برنامه ریزی :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» اهداف برنامه ریزی :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» تعریف برنامه ریزی :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» ضرورت برنامه ریزی :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» تصمیم گیری - Decision making :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» خلاقیت :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» هرم مدیریت :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» نقش مدیری آدیزیس :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» نظریه نقش های مدیری مینتزبرگ :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» جنگلی از تئوری های مدیریت management theories jungle :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» پوسدکورب POSDCORB :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» اصول چهارده گانه فایول :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» نظریه های مکتب کلاسیک :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» انگیزاسیون scholastic :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» فرایند مدیریت :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل - Analysis and Classification of Jobs :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» سلسله مراتب برنامه ها به ترتیب :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» تعریف مفاهیم :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» اصطلاحات کنترل پروژه :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» سیستم کایزن :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» نگرش سیستمی :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» اصول مدیریت :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» کیفیت و استاندارد از دیدگاه اسلام :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» تفاوت استاندارد و سیستم :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه لایدن و کلینگل :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» نظم اداری و توسعه :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» مهندسی روش :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» تشویق یک دقیقه ای :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» تشویق یک دقیقه ای :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» ویِژگی های علم :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢
» تعریف علم :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» هدف یک دقیقه ای :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» انتقال حس مثبت به کارکنان :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» مدیر توانمند :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» مدیر یک دقیقه ای :: یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٢
» تعریف مدیریت :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢