پنجره جوهری - Johari
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: رفتارسازمانی

یکی از الگوهای تجزیه و تحلیل ارتباطات متقابل بین فرد و دیگران پنجره جو - هری است که به وسیله دو تن از صاحب نظران علوم رفتاری به نام های جوزف لوفت و هری اینگهام طراحی شده است و به همین علت به آن نام پنجره جو - هری داده اند. به کمک این مدل می توان تعارضات بین افراد را تجزیه و تحلیل کرد و روابط بین انسان ها با شخصیت های مختلف را مورد بررسی قرار داد .

 

 

فرد در مورد سایرین آگاهی و شناخت دارد

فرد در مورد سایرین آگاهی و شناخت ندارد

فرد در مورد خود آگاهی و شناخت دارد

من آگاه

من نهفته

فرد در مورد خود آگاهی و شناخت ندارد

من نابینا

من نا آگاه