استرس یا فشار -Stress
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: رفتارسازمانی

استرس به معنی فشار، واژه ای است که از فیزیک به عاریت گرفته شده است و امروز برای بیان فشار روانی – تنی کاربرد عام یافته است . به عبارت بسیار کلی و ساده استرس حالتی در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روحی یا جسمی به فرد می باشد.

عوامل ایجاد کننده استرس

  1. عوامل ایجاد کننده فردی
  2. عوامل ایجاد کننده گروهی

عوامل ایجاد کننده فردی

  • تعارض در نقش، یکی از عوامل ایجاد کننده استرس فردی به شمار می آید.
  • ابهام در نقش شغلی فرد نیز که ناشی از ناآگاهی و عدم وجود اطلاعات لازم در مورد شغل می باشد. می تواند عامل استرس گردد
  • تعارض در هدف های فردی نیز ممکن است عامل فشار عصبی واقع شود.

سه نوع تعارض ناشی از هدف وجود دارد:

  1. خواست – خواست ---------- approach- approach
  2. خواست – ناخواست --------- approach – avoidance
  3. ناخواست – ناخواست --------- avoidance – avoidance

عوامل ایجاد کننده استرس گروهی

  • تعارضاتی که بین افراد و گروه ها در سازمان اتفاق می افتد، اشاره کرد
  • در صورت عدم شناخت خود و دیگران فرد دچار استرس خواهد شد.