چهار اصل اساسی و مهم مدیریت علمی تیلور- Principles of Management
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

 

  1. مدیریت باید علمی باشد
  2. انتخاب کارکنان باید اساس علمی داشته باشد
  3. آموزش و تربیت کارکنان جنبه علمی داشته باشد
  4. روابط نزدیک و دوستانه و روحیه همکاری باید بین مدیریت و کارکنان وجود داشته باشد

 

  • در اصل اول تیلور مدیریت علمی را جانشین روش تجربه و خطا می کند. به عبارت دیگر، تیلور معتقد بود هر چند که انجام هر کاری معمولاً روش های متعددی دارد، اما فقط یک روش بهترین برای انجام دادن کار وجود دارد
  • تیلور معتقد است از میان کسانی که قادر به انجام کار هستند، فردی وجود دارد که از هر کس دیگری برای انجام آن کار، شایستگی بیشتری دارد و باید با استفاده از روش ها و فنون علمی، آن فرد را پیدا و استخدام کرد. در اصل اول تیلور شناسایی علمی ماهیت کار و در اصل دوم شناسایی و انتخاب بهترین فرد را برای انجام دادن آن کار توصیه می کند.
  • برنامه آموزش صحیح و منظمی برای آموزش کار به کارکنان در سازمان وجود داشته باشد. تیلور توصیه می کند که برنامه های آموزشی هر کاری دقیقاً با توجه به نیازهای آن کار، طراحی و تعلیم داده شود.
  • منظور از اصل چهارم این است که کار و مسئولیت باید بطور مساوی میان مدیران و کارکنان تقسیم شود، اما توصیه می کند که برنامه ریزی و کارهای فکری را مدیران و کارهای جسمی را کارکنان انجام دهند. تیلور به جنبه های اجتماعی کار دیدگاهی منفی داشته است، زیرا اصولاً کارگروهی را مفید نمیدانست و معتقد بود هر وقت کارکنان بطور گروهی کار می کنند، کارآیی هر یک از آنها به سطح کارآیی ضعیف ترین عضو گروه تنزل پیدا می کند.