نظم اداری و توسعه
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مباحث سازمان

در حوزه بحث مدیریت دولتی، واژه متداول به کار گرفته شده در متون مربوط به نظام اداری، Administerative system یا به اختصار Administration است، که در مورد مفهوم این واژه، میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد.

از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی، شاهد آن هستیم که در بخش عمومی، ساختار انعطاف ناپذیر و سلسله مراتبی و بوروکراتیک دستگاه های دولتی، تحول یافته است. در این راستا افزون بر تعریف و تعبیری از نظام اداری و راهبرد تحول آن در اروپا، تفاوت مفهومی برای نظام اداری در به کارگیری کلمات Administration و Management قائل شده و در واقع اداره امور را زیر مجموعه مدیریت مطرح ساخته است و این طور بیان می کند: اداره امور، مقوله ی کوچکتر و محدودتر از مدیریت است.

 بنابراین، تغییر واژه اداره امور عمومی یا نظام اداری را، فراتر از مدیریت امور عمومی می دانند. به طور مثال: لئونارد وایت، گفته است مهم این است که بدانیم اداره امور عمومی شامل هر سه فعالیت دولت است و تنها مربوط به قوه مجریه نیست. به طور کلی می توان گفت که نظام اداری، ماشین اجرایی دولت به حساب می آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی، ابزار چهارگانه ی (قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستمها و روشها و ساختار منابع انسانی) را جهت ایفای نقش مدیریت خود در اختیار دارد .

 مدیریت و اداره امور، با یکدیگر تفاوت بارز دارند. اداره امور، اساسا پیروی از دستورات و ارائه خدمات است. در حالی که مدیریت شامل: رسیدن به نتایج و دوم مسئولیت شخیص مدیر در برابر اهداف به دست آمده است. توجه اداره امور دولتی بر فرایند دستور العملها، قواعد متداول و مرسوم متمرکز است، حال آنکه فقط از دستور العملها پیروی کند، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد.

در همین راستا، بی مناسبت نیست که به دو مفهوم «اداره امور توسعه» و «توسعه اداره امور» اشاره شود. اداره امور توسعه به معنای اداره کردن برنامه های توسعه و شیوه های به کار گرفته شده در سازمان های بزرگ، مانند دولتها برای اجرای سیاستها و طرح های تهیه شده برای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای به کار می رود. حال آنکه توسعه اداره امور به معنای نزدیک کردن قابلیتهای اداری، هم به عنوان ابزاری برای افزایش زمینه های اجرای موفقیت آمیز برنامه های جاری توسعه و هم به عنوان برآیند برنامه های گذشته، مانند آموزش است.