چهار قاعده اساسی دکارت برای انجام هر تحقیقی عقلایی - Descartes
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

  1. اولین قاعده بر این اصل استوار است که چیزی را حقیقت نشماریم مگر اینکه صریحاً آن را مورد شناسایی قرار داده باشیم. به معنای دیگر، باید از عجله و پیشگویی جداً خودداری شود.
  2. دومین قاعده بر این امر است که هر یک از مشکلاتی که مورد تحقیق قرار می گیرد، به اجزای متعددی تقسیم شود تا مشکل مورد نظر به صورت بهتری بر طرف شود.
  3. سومین قاعده بر این پایه است که اندیشه ها با نظم و ترتیب پیش برده و در امر شناخت از موضوعات ساده شروع شود تا به تدریج به شناخت مسائل پیچیده دست یافته شود.
  4. چهارمین و آخرین قاعده این است که در تمام مراحل تحقیق شمارش های لازم و تجدید نظرهای عمومی انجام شود تا از فراموش نشدن هیچ موردی اطمینان حاصل شود.

 

نظریه سیستم ها / دانیل دوران / دکتر محمد یمنی