تعریف جامعه آماری و نمونه و آماره و پارامتر - Population and sample
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: آمار ، کارشناسان سیستم

جامعه آماری:

تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.

هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند. تعریف نمونه عبارت است از ؛

تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد.

 

پارامتر و آماره: Parameter and statisti

اندازه گیری جامعه برای به دست آوردن برخی از شاخص هاست. این شاخص ها، چنانچه با اندازه گیری تمامی عناصر جامعه آماری - سرشماری - به دست آمده باشند آنها را پارامتر و اگر با استفاده از بخشی از جامعه به دست آمده باشند آنها را آماره گویند.

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت/ عادل آذر