اصطلاحات کنترل پروژه
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه

شیب هزینه فعالیت
Activity Cost Slope
نمایش فعالیت به صورت گره
Activity On Node AON
زمان مجازی فعالیت
Activity Slack Time
هزینه واقعی کار انجام شده
Actual Cost of Work Performed
تخصیص منابع
Allocation of resource
محاسبات برگشتی
Back ward induction
هزینه بودجه‌بندی شده کار زمانبندی شده
Budjetted Cost of Work Scheduled BCWS
روش مسیر بحرانی
Critical Path Method CPM
فعالیت بحرانی
Critical activity
مسیر بحرانی
Critical path
دیاگرام جریان تصمیم
Decision Flow Diagram
فعالیت مجازی
Dummy Activity
زودترین زمان محتمل
Earliest Likely Optimistic Time
زودترین موعد تحویل
Earliest Due Date EDD
زودترین زمان ممکن برای شروع یک فعالیت
Earliest Start Time EST

زودترین زمان ممکن برای شروع یک فعالیت
Earliest Start Time EST
محاسبات پیشرو
Forward computation
شناوری آزاد
Free Float FF
نمودار گانت
Gant Chart
تکنیک ارزیابی و بازنگری گرافیکی
Graphical Evaluation & Review Technique GERT
شناوری مستقل
Independent Float IF
دیرترین زمان محتمل
Latest Likely pessimistic Time`

زمانبندی پروژه با حداقل هزینه
Least Cost Scheduling
کمترین فرجه زمانی
Minimum Slack Time MST
حداکثر زمان خوش‌بینانه
Most Optimistic Time MOT
حداکثر زمان بدبینانه
Most Pessimistic Time MPT
روش‌های تجزیه و تحلیل شبکه
Network Analysis Methods
شبکه گرهی
Node network
مدت عادی اجرای فعالیت
Normal duration
تنظیم بودجه طبق عملیات
Performance budget

مرحله
Phase
پروژه مرحله‌ای
Phased Project
شبکه‌های تقدم و تأخر
Precedence network PN
روابط تقدم و تأخر و پیش‌نیازی
Precedence relationship
زمان احتمالی
Probability Time
تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه
Program Evaluation and Review Technique PERT
روش تفکیک فعالیت‌های پروژه
Project Breakdown Structure PBS
سرعت‌بخشی به پروژه
Project Expediting

فرآیندهای احتمالی
Stochastic processes
زیر پروژه
Sub Project
شناوری جمعی
Total Float TF
ساختار شکسته شده کار
Work Breakdown Structure WBS
مشخصات واحد زمانی کار
Work Time Unit Specification
توقف کار
Work stoppage

تخصیص منابع
Resource allocation
زمان اجرا
Run time
پروژه
 Project
زمان رزرو
Slag time