سلسله مراتب برنامه ها به ترتیب
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه

ماموریت= MIission
اهداف=    Goals
راهبردها=   Strategies
خط مشی ها=    Policy
تاکتیک ها=     Tactics
برنامه های عملیاتی=     Operational
قوانین و مقررات=      Rules & laws
رویه ها=    Procdures
روش ها=  Methods
بودجه=   Budget