نظریه نقش های مدیری مینتزبرگ
ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

مینتزبرگ با مطالعه منظم فعالیت های پنج مدیر اجرایی در سازمان های متفاوت ، بدین نتیجه رسیده است که برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و کنترل جزء وظایف مدیر نیست ؛ بلکه مدیر ، به فعالیت های گوناگونی می پردازد . به گمان وی در واقع نقش های ذیل را ایفا می کند :

الف ) نقشهای متقابل شخصی

1. رئیس تشریفات ( انجام وظایف اجتماعی و تشریفاتی به عنوان نماینده سازمان )

2. رهبر

3. رابط ( به ویژه در ارتباط با افراد خارج از سازمان )

ب) نقش اطلاعاتی

1. گیرنده ( اطلاعات مربوط به عملیات واحد را دریافت می کند )

2. نشر دهنده ( اطلاعات را به خارج از سازمان منتقل می کند )

ج) نقش های تصمیم گیری

1. سوداگری

2. آشوب زدایی

3. تخصیص منابع

4. مذاکره ( رسیدن به افراد در گروه های گوناگون )

نظریه مینتزبرگ کامل نیست ، زیرا وظایف مدیری آن قدر روشن است که نمی توان آنها را نادیده گرفت ، و از طرفی نقشهایی را که وی مطرح می سازد جلوه هایی از وظایف برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل است .