دیدگاه های متداول در برنامه ریزی
ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه

دیدگاه های متداول در برنامه ریزی

  1. برنامه ریزی ( مدیریت ) بر مبنای هدف و نتیجه
  2. برنامه ریزی ( مدیریت ) بر اساس استثنا
  3. برنامه ریزی اضطراری

 

برنامه ریزی ( مدیریت ) بر مبنای هدف و نتیجه

مهمترین مسائل سازمان توسط میران و کارکنان تعریف شود و سپس با مشارکت کارکنان ، برای هر واحد و هر قسمت از یک واحد و نهایتاً برای هر فرد شاغل هدف گذاری منظمی صورت گیرد . مدیریت و برنامه ریزی بر مبنای هدف ، برای ترکیب اهداف فردی و سازمانی به کار می رود و بر این عقیده استوار است که مشارکت توام رئیس و مرئوس در تبدیل اهداف کلی به اهداف فردی ، تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد . فکر اصلی مدیریت بر مبنای هدف ، این است که تدوین و پذیرش طرفینی تمامی اهداف ، تعهد قویتری را در کارکنان ایجاد می کند تا اینکه سرپرستی ، یک جانبه هدف گذاری کرده ، آنها را به زیردستان تحمیل می کند .

 

 

برنامه ریزی ( مدیریت ) بر اساس استثنا

عبارت است تعیین هدف ، تخصیص منابع و تعیین شاخص های عملیاتی ، و واگذاری امور به ابتکار عمل مسئولان واحدها . مدیریت عالی سازمان ، تنها هنگامی که انحراف عملکرد واحدی از برنامه پیش بینی شده بیش از حد مورد قبول باشد ، در امور آن واحد دخالت خواهد کرد . ابزارهای اساسی و متداول در این روش عبارتند از : بودجه ، هزینه های استاندارد و حسابداری مدیریت یا حسابداری مراکز مسئولیت ( مراکزهزینه ، درآمد ، سرمایه گذاری ) .

 

برنامه ریزی اضطراری

عبارت است از پیش بینی و معین ساختن عکس العمل ها و پاسخ مناسب به حوادث یا شرایط جدیدی که در اوضاع و احوال سازمان ممکن است اتفاق بیفتد .