تعریف تئوری
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تئوری های مدیریت
 1. تئوری یعنی مجموعه ای منسجم از مفروضاتی که توجیه کننده رابطه بین دو یا چند واقعیت قابل مشاهده است .
 2. تئوری به توصیف و توضیح رویدادها و پیشزبینی آنها می پردازد ‘ علم را گسترش می دهد ولی راه و روش خاصی تجویز نمی کند .
 3. تئوری عبارت است از دسته بندی اصول و قوانین مرتبط و همبسته که ضمن آن دانستنی های عمده با هم مرتبط گشته ، چارچوبی سیستمیک را برای فعالیت ها و تلاش علمی موثر بشر ، فراهم می آورد .
 4. تئوری عبارت است از الگو و قالب موثر و با صرفه در جهت تجرید، تلخیص، ترکیب، تلفیق، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات پژوهشی برای تکوین رشته های علمی و یا حل مشکل معین .
 5. تئوری توصیفی است برای تبیین یا تشریح رابطه علی که بین متغیرها یا ویژگی های سازمان وجود دارد . از دیدگاه اندیشمندان و علم گرایان این توصیف ممکن است به صورت مجموعه ای مکتوب از گزاره های رسمی باشد . برای مثال یک تئوری نشان دهنده درکی است که مدیر از شیوه کارکزدن سازمان دارد، ولی به صورت نوشته نیست .
 6. فیگل معتقد است تئوری به عنوان مجموعه ای از مفروضات تلقی می شود که می توان به وسیله روش منطقی - ریاضی قوانین از آن انسجام کرد .
 7. بالوک معتقد است تئوری فقط به یک طبقه بندی یا مفاهیم منظم گفته نمی شود و باید بیان کننده قضایای مبتنی بر قانون بین مفاهیم و متغیراتی چند نیز باشد .
 8. رینولدز ، معتقد است اصطلاح تئوری معرف بیانی مجرد از دانش علمی در زمینه یک دسته قوانین و یا روابط علت و معلول می باشد .
 9. ویلر معتقد است تئوری عبارت است از رشته روابط هماهنگ و ادغام شده ، یا سطحی خاص از اعتبار .
 10. کرلینجر معتقد است تئوری عبارت است از مجموعه ای از سازه ها ( مفاهیم ) تعاریف ( مفروضات ) و گزاره ها ( تعمیم ها ) به هم پیوسته و مرتبط که از سازه ها ( مفاهیم ) تعاریف ( مفروضات ) و گزاره ها ( تعمیم ها ) به هم پیوسته و مرتبط که از طریق مشخص کردن روابط میان متغیرها، نگرش منظمی از پدیده ها عرضه می کند . با این اهداف که آن پدیده ها را تبیین و پیش بینی نماید .
 11. قانون نه تنها در فرایند ایجاد تئوری یک جزء ضروری است بلکه از الزامات آن نیز به شمار می رود . از نظر کاپلان تئوری به عنوان وسیله ای که برای توضیح ، انتقاد و یگانه ساختن قوانین مستقر و یا تعدیل آنها به منظور در بر گرفتن اطلاعاتی که در تنظیم آنها پیش بینی نشده است به شمار می رود . تئوری همچنین راهنمای کوشش ها برای تعمیم های جدیدتر و قوی تر است .
 12. تئوری یا نظریه عبارتست از بکار بردن شیوه راه های مطلوب با در نظر گرفتن فرضیه های موجود و قوی تر است .
 13. تئوری مجموعه ای از مفاهیم ، تعاریف و قضایای مرتبط به هم که از طریق تشخیص روابط بین متغیرها و به منظور تبیین و پیش بینی پدیده ها ، یک نظر سیستماتیک درباره این پدیده ها ارائه می دهد .