فرایند تئوری پردازی
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تئوری های مدیریت

فرایند تئوری پردازی عبارت است از ،

امر واقع : عبارت است از چیز یا رویداد یا وضعیتی محسوس که سنجش پذیر و قابل توصیف است مثل تجربه های گرسنگی و تشنگی ، حالات روانی مثل گرایش ، انگیزش .

مفهوم : عبارت است از تصویر یا تعبیر ذهنی یک تجربه حسی یا امر واقع مثل گرسنگی ، گرایش رهبری و شخصیت .

سازه : مفهومی که تعریف عملی استاندارد دارد غالبا سازه نامیده می شود . مثلا بهره هوش تعریف عملیاتی استاندارد برای مفهوم هوش است .

پیش فرض ها : در فرایند نظریه پردازی ، پیش فرض ها اجزا و عناصر مقدماتی با تصمیمات اولیه تلقی می شوند . ملاک گزینش یک پیش فرض ، سودمند آن است . اگر پیش فرضی به پیدائی مفروضاتی کمک کند بر پایه آنها نظریه پردازی امکان پذیر شود ، می توان آن را پذیرفت .

تعمیم: حکم یا گزاره ای است که روابط متقابل دو مفهوم یا بیشتر را مشخص می سازد . عالم یا محقق ، الگوی روابطی میان مفاهیم ( سازه ها یا متغییرها ) برقرار کرده آن را به صورتی روشن ، معنادار ، منطقی و متقاعد کننده بیان می کند ، گزاره ها در چارچوب  تءوری و فرایند علمی به  صور مختلف ( انواع تعمیم ) ظاهر می شود . به صورت های فرضیه، اصل، قانون .