تعریف خط مشی
ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: خط مشی

 

 

 

  • خط مشی های عمومی اصولی هستند که به تصمیم ها ، اقدام ها و فعالیت های سازمان های عمومی جهت می دهند و آنها را در مسیر تحقق اهداف تنظیم می نمایند
  • خط مشی عمومی در مسیر ایجاد ارتباط بین سازمان دولتی با پیرامون آن تبیین می شود .
  • خط مشی عمومی نشانگر خواست ها و انتظارات بخش عمومی است که در فرایند تصمیم گیری به صورت آئین نامه ها ، قوانین و مقررات اجرایی، تقنینی و قضائی منعکس می شود . خط مشی عمومی به مجموعه ای از اقدام های پیشنهادی یک شخص، گروه یا دولت اطلاق می شود که در محدوده یک قلمرو جغرافیایی با مشکلات و موانع یا فرصت هایی مواجه است . خط مشی مزبور به منزله تلاشی برای از میان برداشتن مشکلات یا استفاده بهینه از منابع و رسیدن به اهداف و مقاصد عمومی پیشنهاد و ارائه می شود .
  • خط مشی عمومی شامل مجموعه ای از اقدام ها، عملیات و فعالت های اجرایی برای نیل به اهداف از قبیل تعیین شده است .
  • خط مشی عمومی به مجموعه فعالیت های هدفداری گفته می شود که فرد یا گروهی از افراد برای حل مشکل یا مسئله عمومی به عمل می آورند .
  • مفهوم خط مشی عبارتست از فرایندی که دانش و معلومات را از قوه به فعل در می آورد و مشتمل است بر پردازش اطلاعات، علوم و ارزش های مورد نظر درباره واقعییاتی که به مثابه بازداده ها، فراورده ها، و خدمات انسانی قابل شناسایی هستند .
  • خط مشی عمومی به مجموعه ای از عملیات آگاهانه سازمان های عمومی اطلاق می شود که برای نیل به یک هدف یا اهدافی معین اجرا می شوند .