طبقه بندی مدیران
ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

در این زمینه طبق بندی های متفاوتی از مدیران صورت گرفته است. استونر معتقد است .

  1.  طبقه بندی بر اساس سطح سازمانی ( به اصطلاح رده پایینی ، رده میانی و رده بالای سازمان )
  • مدیران رده پائین یا عملیاتی

این مدیران در پائین ترین سطح سازمان قرار می گیرند و افرادی هستند که مسوول کارهای دیگران می باشند. آنها را مدیران نخستین سطح سازمان می نامند. مدیران رده پایین سازمان تنها کارهای کارکنان عملیاتی را رهبری و هدایت می کنند. برای مثال مدیران رده پائین سازمان به صورت سرکارگر هستند .

  • مدیران رده میانی سازمان

واژه مدیریت رده میانی سازمان می تواند بیش از یک سطح از سازمان را در بر گیرد. مدیران رده میانی سازمان فعالیت های مدیران رده پایین تر و گاهی کارهای کارکنان و کارگران را سرپرستی و اداره می کنند.مدیران رده میانی سازمان این مسوولیت اصلی را بر عهده دارند تا فعالیت هایی را رهبری کنند که مربوط به اجرای سیاست های سازمان است و بین درخواست مدیران رده بالاتر و توان یا ظرفیت زیردستان تعادل و توازن برقرار نمایند .

  • مدیران ارشد

یک گروه کوچک از مقامات اجرایی مدیران ارشد را تشکیل می دهند. مدیران ارشد سازمان مسوول تمام سازمان هستند. آنها سیاست های اجرایی و دستورالعمل های مربوط به رابطه متقابل سازمان و محیط را تعیین می کنند.معمولا این مدیران را با عنوان هایی مثل مدیرت ارشد اجرایی، رئیس یا معاون ارشد رئیس نامیده می شوند .

  1. بر اساس دامنه فعالیت هایی که مدیران مسوولیت آنها را بر عهده دارند ( به اصطلاح مدیران وظیفه ای و مدیران عمومی )

تمام روسای جمهوری، روسای ادارات، کارفرمایان، سرپرستان، روسای دانشگاه ها، کشیش ها، و روسای دوایر دولتی هم به نسبت مقام اداری خویش یک کار انجام می دهند . در مقام مدیر همه آنها تا حدی به انجام رساندن امور به کمک و وسیله مردم اشتغال دارند . این شیوه طبقه بندی مدیران به خاطر فعالیت هایی است که انجام می دهند .

مدیران وظیفه ای:

تنها مسوول کارهای یک واحد یا یک دایره سازمان است مثل دایره تولید، دایره بازاریابی یا دایره امور مالی. افرادی که زیر نظر یک مدیر وظیفه ای هستند معمولا مجموعه کارهای مشابه مشترکی را انجام می دهند .

 

مدیر عمومی:

مدیر عمومی کسی است که کل واحد یا مجموعه را زیر نظر می گیرد و این واحد یا مجموعه می تواند یک شرکت، یک شعبه شرکت و یا یکی از بخش های مستقل سازمان باشد . او مسوول همه فعالیت های آن واحد است مثل تولید، بازاریابی، و امورمالی .