وظایف مدیریت از لحاظ صاحبنظران مختلف
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

فایول(1916)

 1. برنامه  
 2. سازماندهی
 3. فرماندهی
 4. هماهنگی
 5. کنترل

گیولیک و ارویک (1937)

 1. برنامه ریزی
 2. سازماندهی
 3. کارگزینی
 4. هدایت
 5. هماهنگی
 6. گزارش
 7. بودجه بندی

نیومن(1950)

 1. برنامه ریزی
 2. سازماندهی
 3. جمع آوری منابع
 4. هدایت
 5. کنترل

سی بیرز(1950)

 1. برنامه ریزی
 2. سازماندهی
 3. هدایت
 4. هماهنگی
 5. کنترل

گرگ(1957)

 1. تصمیم گیری
 2. برنامه ریزی
 3. سازماندهی
 4. ارتباطات
 5. تاثیرگذاری
 6. هماهنگی
 7. ارزشیابی

کمبل و همکاران (1958)

 1. تصمیم گیری
 2. برنامه نویسی
 3. تحریک(انگیزش)
 4. هماهنگی
 5. ارزشیابی

جانسون و همکاران(1967)

 1. برنامه ریزی
 2. سازماندهی
 3. ارتباطات
 4. کنترل