ویژگی های مدیران موفق
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

استر لینگ اوینگ ستون می گوید که مدیران موفق دارای سه ویژگی زیر هستند.

  • احساس نیاز به مدیریت

تنها کسانی که بخواهند بر عملکرد دیگران اثر بگذارند و چنین کاری آنها را ارضا کند احتمالا مدیران موفقی خواهند شد.

  • احساس نیاز به قدرت

مدیران خوب احساس نیازی معقول در جهت اعمال نفوذ بر دیگران دارند . برای انجام این کار آنها به دانش و مهارت خود تکیه می کنند.

  • احساس نیاز به همدردی

مدیران موثر می توانند احساسات ابراز نشده کارکنان و اعضای سازمان را درک کنند و بدین طریق موجب همکاری و تقویت روح تعاون در آنها گردند .

در نهایت باید گفت مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند توبیخ، کسر حقوق و غیره فراهم سازد مدیر موفق نامیده می شود .ولی مدیر موثر کسی است که بتواند 80 الی 90 درصد توانایی های افراد را به کارگیرد . در تقسیم بندی دیگر  مدیران موفق دو نوع هستند.

  1. مدیران فعال
  2. مدیران واکنشی

تقسیم بندی می شوند .

مدیری که بر محیط تاثیر دارد مدیر فعال و مدیری که از محیط تاثیر می گیرد و خود را با محیط تغییر می دهد مدیر واکنشی هستند .