تصمیم گیری -decisions making
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تصمیم گیری ، کارشناسان سیستم

توانایی اتخاذ تصمیم، یکی از برتری های ما نسبت به موجودات دیگر است. در شرایط پویا، عوامل موثر همواره تغییر می یابد. سیستم اطلاعاتی کارآمد سیستمی است که اطلاعات آن متناسب با تغییرات، تغییر یابد؛ بعلاوه، تعامل میان بسیاری از عوامل به هم وابسته، در سیستم های مدرن، گویای پیچیدگی بسیار آنهاست. تغییر سبب کوتاه شدن عمر داده های اطلاعاتی می شود؛ بدین ترتیب که اطلاعات قبلی به سرعت بی اعتبار شده، اطلاعات جدید جایگزین آنها می شود. این فرایند پیوسته ادامه دارد. بعلاوه تغییر سبب افزایش حجم داده ها و انبوهی داده ها سبب کندی و تاخیر در کار سیستم اطلاعاتی می شود. پیچیدگی تعامل سیستم ها نیز پیش بینی را دشوار می سازد. سرانجام ترکیب این عوامل از کیفیت و اعتبار تصمیم می کاهد، زیرا تصمیم گیرنده همواره با مقادیر فزاینده ای از اطلاعات منسوخ رو به روست و امکان تصمیم گیری صحیح را از دست می دهد. از آنجا که مبنای تصمیم گیری، اطلاعات نامطمن است، اطمینان بر صحت تصمیم نیز کاهش می یابد . همچنین ممکن است تصمیم گیرنده در اتخاذ تصمیم نادرست، بی تقصیر نباشد. روانشناسان بر این بتورند که تصمیم گیرندگان گرایش ها و تعصبات شخصی خود را نیز در تصمیم دخالت می دهند.