مخفف اصطلاحات
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

مخفف

انگلیسی

ترجمه

ATM

Association of Teacher of management

انجمن مدرسان مدیریت

CPM

Critical Path method

روش مسیر بحرانی

BGA

Business graduates association

انجمن فارغ التحصیلان بازرگانی

AOQL

Average outgoing quality limit

حداکثر میانگین کیفیت محصول

ADP

Automatic Data Processing

پردازش خودکار داده ها

C.&.F

Cost & Freight

قیمت کالا و هزینه حمل

CIF

Cost insurance and freight

قیمت تمام شده کالا شامل بهای کالا، کرایه و بیمه - سیف

BIS

Bank for international Settlements

بانک تسویه بین المللی

CBA

Cost – benefit analysis

تجزیه و تحلیل هزینه و سود

DSS

Decision Support System

سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری

GATT

General Agreement on tariffs & Trade

توافق نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

GNP

Gross National Product

تولید ناخالص ملی

GDP

Gross Domestic product

تولید ناخالص داخلی

IOE

International organization of Employers

سازمان بین المللی کارفرمایان

IDA

International Development organization

صندوق بین المللی پول

ILO

International labor organization

سازمان بین المللی کار

IT

Income tax

مالیات بر درآمد

IFC

International Finance corporation

شرکت سهامی مالی بین المللی

I.T.O

International Trade organization

سازمان بین المللی تجاری

JIT

Just – in - time

سیستم تولید بدون انبار

MBO

Management by objective

مدیریت مبتنی بر هدف

MCA

Management Consultants association

انجمن مشاوران مدیریت

OR

Operational research

پژوهش عملیاتی

O & M

Organization & Methods

تشکیلات و روش ها

P.R

Public Relations

روابط عمومی

PERT

Program Evaluation & Review technique

فن ارزیابی و بازنگری برنامه

PPBS

Planning Programming budgeting system

سیستم بودجه بندی برنامه ای

SCERT

System & Computers evaluation & Review technique

فن ارزشیابی و بازنگری سیستم ها و کامپیوتر

TD

Tax direction

مالیات مستقیم

TI

Tax indirection

مالیات غیر مستقیم

TQEM

Total Quality Environmental management

مدیریت محیط با کیفیت فراگیر

TPS

Transaction processing system

سیستم پردازش تراکنش