فرضیه واحد سیستمی
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

فرضیه واحد سیستمی می خواهد بین خلاء موجود میان انسان و سیستم های مذکور از طریق معرفی نظریه ای از سیستم ها و نیز مجموعه ای از اصول مشترک در همه سیستم ها پلی ایجاد کند. البته دیگران باید درباره فرضیه واحد سیستمی به قضاوت بنشیند؛ اما قضاوت آنان هر چه باشد فرضیه واحد سیستمی در اندیشه آن است که راه را برای هماهنگی بیشتر میان انسان و سیستم هایش هموار سازد و احتمالاً در حیطه جاذبه و عمل علوم نرم و سخت، چشم انداز تازه ای بگشاید. شخصی که از بالا نگاه می کند به جای سیستم ها شبکه هایی را مشاهده می کند؛ برای مثال دیوار بزرگ چین، رودخانه ها، جاده ها، شبکه های برق و سدهای ذخیره آب در چشم انداز وی شبکه ای را تشکیل می دهند که بنیان فرضیه واحد سیستمی را بنا می نهد. در این نوع نگرش، به سیستم ها از نظر تعامل یا پیوندهای متقابل و روابط میان آنها نگریسته می شود و به درون آنها توجهی نمی گردد؛ بنابراین طبق فرضیه واحد سیستمی همه اشیای مورد مشاهده ما سیستم های " باز " هستند، یعنی هر سیستمی جریانی به درون دارد و جریانی به بیرون و همچنین جریانی بین سیستم ها بر قرار است . این نگرش بین سیستمی نگرش تازه ای نیست، اما در گذشته کمتر مورد توجه بوده است و بیشتر به مسائل درونی سیستم ها توجه می شده است.