ویِژگی های علم
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

از نظر دکتر سروش علم تجربی میِگی هایی دارد به شرح زیر :

1. علم مبتنی بر مشاهده و تجربه است . تجربه ای همگانی و سنجیده . این ویژگی به صفت عینی بودن تعبیر و مفهوم تجربه پذیری همگانی از آن استنباط می شود . به این ترتیب ٰ، تجربه حسی مستقیم ، همگانی و تکرارپذیر پایه علم را تشکیل می دهد .

2. تجربه همیشه مسبوق به فرضیه ای است که پژوهشگر در ذهن دارد . این فرضیه ها میدان کاوش را روشن می سازد. علم از مسئله شروع می شود و در مسیر حل مسئله به کمک خلق فرضیه ها رشد می کند.

3. تفسیرهای علمی همواره در سایه نظریه ها و قوانین علمی انجام می گیرد . هرگاه رویدادی خاص را مصداقی نظمی عام قرار دهیم و به تعمیم کلی برسیم ، آن رویداد را تفسیر کرده ایم و چون استقرار نظم عام نتیجه نظریه است ، بدون داشتن نظریه نمی توان پدیده ای را تفسیر کرد .

4. روش علم انتخابی است . هر علمی جنبه ای از جوانب پدیده ای را بررسی می کند کاوش و تجربه همه جوانب پدیده ، یعنی کل گرایی ، در علم جایی ندارد .