مدیریت پارکینسون - Parkinson Theory
ساعت ٦:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: مدیریت

از دید این قانون کارها با توجه به زمانی که می توانند اشغال کنند گسترش می یابند و این گستردگی به میزان و ماهیت کار ارتباط چندانی ندارد. آماری که پارکینسون جمع آوری نمود نشان دهنده آن است که میزان افزایش کارکنان و واحدها همبستگی و ارتباط چندانی با میزان نتایج حاصله از سازمان ها نداشته است . به فرض ، در جائی که تعداد کارکنان دو برابر شده اندنتیجه حاصل از عملکرد سازمان تغییر عمده ای نکرده است. پارکینسون انگیزه گسترش بوروکراسی ها را تمایل به داشتن مرئوسان بیشتر می داند. که نتیجتاً موجب افزایش کارکنان، ایجاد وظایف کاذب و تکراری و ارائه خدمات کارکنان به یکدیگر می گردد.