بودجه بر مبنای صفر - Zero - Base Budget
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: برنامه و بودجه ، کارشناسان سیستم

غالباً در بودجه های سنتی اساس برآورد ها ارقام سال قبل بوده و با درصدی افزایش به تنظیم بودجه سال جدید اقدام می شود. این فرایند نارسا و ناقص بوده و از دقت و صحت کافی برخوردار نیست زیرا تسری وضع گذشته به آینده و ثابت انگاشتن روند فعالیت ها شاخص صحیحی برای پیش بینی نمی باشد. برای غلبه بر این مشکل از شیوه جدیدی در بودجه بندی استفاده می شود که اصطلاحاً آن را بودجه بر مبنای صفر می نامند.

در بودجه بندی بر مبنای صفر تمامی فعالیت ها و برنامه ها در سازمان از نظر اثر بخشی و کارایی مورد تجزیه و تحلیل و ارزشیابی قرار گیرند و درجه اولویت آنها نسبت به یکدیگر تعیین می شود. فعالیت هایی که از نظر اهمیت در درجه های بسیار نازل قرار گرفته اند در صورت لزوم حذف می شوند و در سایر فعالیت ها اصلاحات ضروری به عمل می آید. فعالیت های مهم نیز از محل صرفه جویی های حاصل از حذف فعالیت های بی اهمیت، تقویت شده و توسعه می یابند. در اجرای روش بودجه بندی بر مبنای صفر چهار مرحله اصلی و اساسی وجود دارد:

  1. شناخت واحدهای فعالیت در سازمان
  2. تجزیه وتحلیل هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیت ها و برنامه ها
  3. ارزشیابی و درجه بندی گروه فعالیت ها و تعیین اولویت بین آنها
  4. انتخاب و تدوین آن گروه از فعالیت ها که ثمر بخشی آنها اثبات شده است به صورت بودجه تنظیمی برای سازمان.