تعریف سیستم2 - Define system2
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها ، کارشناسان سیستم
 1. سیستم ایده ای از یک مجموعه اجزای مرتبط با یکدیگر را بیان می کند که در قالب ها یا چارچوب هایی از سیسم های دیگر با قال های مربوط به خود جدا می شود.
 2. سیستم مجموعه ای از اجزاء است با روابط بین اجزاء و روابط بین صفات آنها
 3. سیستم عبارت است از یک مجموعه واحد متشکل از دو یا چند قسمت، جزء یا سیستم فرعی که به وسیله مرزهای شناخته شده از سیستم بزرگتر محیط خود جدا می شود.
 4. سیستم مجموعه ای از چیزها یا اجزا است که در یک رابطه منظم با یکدیگر کار می کنند. مانند سیستم اعصاب، سیستم هاضمه، سیست راه آهن و ...
 5. سیستم ترکیبی است از چندین جزء و قسمت که ممکن است به خاطر ماهیت اجزاء آن قابل لمس بوده و یا بر عکس از وجود رابطه علت و معلولی بین چندین عنصر و یا مفاهیم مختلف حکایت نماید.
 6. سیستم عبارت است از مجموعه واحد یا کل متشکلی از اجزای مربوط به یکدیگر می باشد.
 7. سیستم مجموعه ای است که از چندین جزو وابسته به یکدیگر تشکیل یافته است
 8. سیستم عبارت است از تعداد روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روش های مزبور، قسمتی از هدف یک سازمان تامین می شود
 9. نظام یا سیستم، مجموعه ای از اجزا است که با ارتباط و همبستگی متقابل، مجموعه واحدی تشکیل می دهد و نقش معینی را ایفا می کند.

با توجه به این تعاریف می توان گفت که:

اولاً - هر سیستم حداقل باید از دو جزء تشکیل شده باشد

ثانیاً - هر جزو حداقل با یک جزو دیگر از مجموعه در ارتباط باشد

ثالثاً - هر گونه تغییری در هر یک از اجزاء به تغییر در کل مجموعه منجر گردد

رابعاً - مجموعه، باید خصوصیاتی متفاوت از اجزاء داشته باشد.

 

اصول و مبانی مدیرت /دکتر جاسبی


 
تعاریف دیگری از سیستم - Define system
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها ، کارشناسان سیستم
 •  برای دوسوسور، که یکی از بزرگان و پیشگامان علم زبان شناسی است، سیستم عبارت است از " کل سازمان یافته ای مرکب از عناصری متعدد که آنها را تنها در ارتباط با یکدیگر و بر حسب مکانی که در این کل دارند می توان تعریف کرد".
 • برای فون برتالانفی سیستم عبارت است از " مجموعه واحدهایی که بین خود دارای ارتباط متقابل هستند" .
 • برای ژ.لوزورن سیستم عبارت است از " مجموعه عناصری که با مجموعه ای از روابط به هم مرتبط هستند".

سه تعریف فوق که بسیار به هم شبیه اند تاکید بر دو مفهوم روابط فی مابین و کلیت دارند.

تعاریف ذیل نیز هر کدام به یکی از مفاهیم تکمیلی متکی هستند.

 • تعریف دو روسنه : مجموعه ای از عناصر در تعادل پویا که بر حسب هدفی سازمان یافته اند.
 • تعریف ژ. لادریر: موضوعی پیچیده که از عناصر مشخص تشکیل شده است، عناصری که توسط تعئائی روابط به همدیگر مرتبطند.
 • تعریف ا. مورن : واحدی کلی که از روابط فیمابین موجود بین عناصر، کنش ها، یا اشخاص سازمان یافته است.

 

نظریه سیستم ها / دانیل دوران / دکتر محمد یمنی


 
چهار قاعده اساسی دکارت برای انجام هر تحقیقی عقلایی - Descartes
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

 1. اولین قاعده بر این اصل استوار است که چیزی را حقیقت نشماریم مگر اینکه صریحاً آن را مورد شناسایی قرار داده باشیم. به معنای دیگر، باید از عجله و پیشگویی جداً خودداری شود.
 2. دومین قاعده بر این امر است که هر یک از مشکلاتی که مورد تحقیق قرار می گیرد، به اجزای متعددی تقسیم شود تا مشکل مورد نظر به صورت بهتری بر طرف شود.
 3. سومین قاعده بر این پایه است که اندیشه ها با نظم و ترتیب پیش برده و در امر شناخت از موضوعات ساده شروع شود تا به تدریج به شناخت مسائل پیچیده دست یافته شود.
 4. چهارمین و آخرین قاعده این است که در تمام مراحل تحقیق شمارش های لازم و تجدید نظرهای عمومی انجام شود تا از فراموش نشدن هیچ موردی اطمینان حاصل شود.

 

نظریه سیستم ها / دانیل دوران / دکتر محمد یمنی


 
کنترل و نظارت در سازمان - Control in the organization
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

تعریف کنترل

کنترل فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست به رفع و اصلاح آنها اقدام می شود. بدین ترتیب کنترل فعالیتی است که بایدها را به هست ها، مطلوب ها را با موجودها، پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه کرده و تصویر واضحی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل در اختیار مدیر و مسئول مربوط قرار می دهند.

یه به عبارتی دیگر.

کنترل عبارت است از فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات معین می شوند، سیستم دریافت اطلاعات طراحی می گردد، عملیات پیش بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می گردند، اختلاف و انحراف مشاهده شده ارزیابی و میزان اهمیت آنها مشخص می شوند، و سرانجام اصلاحات لازم برای تحقق هدف ها و ماموریت های سازمان انجام می گیرند.

 

 

کنترل گذشته نگر ( feed back ( و آینده نگر(feed for ward )

کنترل گذشته نگر:

همچنان که ملاحظه می شود نتیجه اجرای عملیات به وسیله مکانیسم بازخورد با پیش بینی ها و هدف مقایسه شده و در صورت وجود انحراف اقدام اصلاحی به عمل می آید و در غیر اینصورت عملیات بعدی انجام می پذیرد. بازخورد با استفاده از نتایج، یا در اصطلاح سیستم با استفاده از ستاده ها کنترل را عملی می سازد و در نتیجه های مختلف موارد استفاده های بی شماری دارد.

 

کنترل آینده نگر یا پیش نگر یا هدایت کننده

کنترلی است که با استفاده از داده ها کنترل را تحقق می بخشد و قبل از آنکه عملی واقع و نتیجه ای حاصل شده باشد طریق اصلاح را ارائه می دهد. و به کمک داده ها کنترل تحقق پیدا می کند. بدین ترتیب کنترل آینده نگر به صورت نظامی که قبل از وقوع اشتباهات به جلوگیری از آنها می پردازد، ابزار مفیدی برای مدیریت به شمار می آید. کنترل پیش نگر قبل از آنکه به گذشته متکی باشد آینده گراست ( future – directed ) به کمک این کنترل، قبل از آنکه عملیات اجرا شده و نتایج حاصل گردد. نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و اقدامات اصلاحی امکانپذیر می گردد.

کنترل زمان وقوع – read – time control

ماشین های الکترونیکی و کامپیوتر ها در عصر ما امکان دسترسی به اطلاعات را فراهم آورده اند. به طوری که می توان اطلاعات مربوط به عملیات یک پروژه را در همان لحظاتی که عملیات واقع می شود دریافت داشت. این اصطلاح را اصطلاحاً اطلاعات زمان واقعی یا اطلاعات زمان وقوع نامیده و کنترلی را بر اساس این نوع اطلاعات می باشد. کنترل زمان وقوع نام نهاده اند .

 

 

طراحی سیستم کنترل

طی مراحل زیر:

 1. تعیین نتایج انتظار ( بایدها) در کنترل – کنترل زمانی کامل است که با اطلاع از نتایج کنترل کنیم
 2. تعیین شاخص برای سنجش نتایج مورد انتظار
 3. تعیین استاندارد یا الگوی مطلوب

تعیین استاندارد در کنترل جزء مهمترین مراحل به شمار می آید.

 1. تعیین نحوه و روش جمع آوری اطلاعات یا طراحی شبکه اطلاعاتی در کنترل
 2. ارزیابی اطلاعات و نتیجه گیری

نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل

 1. قبل از عمل مثل، استخدام یک محقق؛ قبل از استخدام و بررسی در مورد آگاهی و ظرفیت علمی او قبل از شروع کار است .
 2. حین عمل
 3. پس از خاتمه عمل

رابطه هزینه و نتیجه در منترل

رابطه هزینه و نتیجه را می توان در نامساوی زیر خلاصه کرد:

بر اساس این نامساوی هرگاه کنترل بیش از نتیجه آن باشد، کنترل زلئد بوده و باید آن را ماغی نمود.

مشخصات سیستم کنترل موثر

 1. کنترال ها باید متناسب با برنامه و فعالیت ها تنظیم شوند
 2. کنترل ها باید در نقاط حساس و کلیدی انجام شوند
 3. در اعمال کنترل نباید افراط ئ تفریط شود
 4. اطلاعات مورد استفاده در کنترل باید دقیق، صحیح و به روز در آورده باشند.
 5. سیستم کنترل باید به گونه ای طراحی شود که اطلاعات و نتایج کنترل را سریع و به موقع در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهد تا انجام اقدانات اصلاحی قبل از فوت وقت امکان پذیر باشد.
 6. کنترل باید جامعیت داشته باشد و تمامی عملیات در برنامه را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
 7. کنترل باید عینیت داشته باشد و صرفاً بر اساس ذهنیات و نظرات مشخص نباشد.
 8. کنترل باید اقتصادی باشد
 9. کنترل باید واقع بینانه باشد
 10. سیستم کنترل باید انعطاف لازم را دارا باشد
 11. کنترل باید وسیله اصلاح باشد نه تنبیه و مجازات
 12. سیستم کنترل باید با روحیات کارکنان و فرهنگ و جو سازمان متناسب و هماهنگ باشد
 13. سیستم کنترل باید بر کمیات و کیفیات بطور متناسب تاکید داشته باشد
 14. کنترل نباید فقط بر نقاط ضعف تاکید ورزد
 15. سیستم کنترل باید دقیقاً معین سازد که نتایج کنترل در اختیار چه کسانی قرار گیرد
 16. کسانی که به امر کنترل گمارده می شوند باید واجد صلاحیت اخلاقی بوده و مورد قبول اکثر کسانی باشند که انها را کنترل می نمایند

خود کنترلی، انتخابی دیگر در کنترل

هدف خود کنترلی، ایجاد حالتی است در درون فرد که او را به انجام وظایفش متمایل سازد بدون آنکه عاملی از خارج او را تحت کنترل داشته باشد. انجام این هدف جز از طریق کار فرهنگی بر روی افراد سازمان عملی نخواهد بود.


 
فرضیه واحد سیستمی
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

فرضیه واحد سیستمی می خواهد بین خلاء موجود میان انسان و سیستم های مذکور از طریق معرفی نظریه ای از سیستم ها و نیز مجموعه ای از اصول مشترک در همه سیستم ها پلی ایجاد کند. البته دیگران باید درباره فرضیه واحد سیستمی به قضاوت بنشیند؛ اما قضاوت آنان هر چه باشد فرضیه واحد سیستمی در اندیشه آن است که راه را برای هماهنگی بیشتر میان انسان و سیستم هایش هموار سازد و احتمالاً در حیطه جاذبه و عمل علوم نرم و سخت، چشم انداز تازه ای بگشاید. شخصی که از بالا نگاه می کند به جای سیستم ها شبکه هایی را مشاهده می کند؛ برای مثال دیوار بزرگ چین، رودخانه ها، جاده ها، شبکه های برق و سدهای ذخیره آب در چشم انداز وی شبکه ای را تشکیل می دهند که بنیان فرضیه واحد سیستمی را بنا می نهد. در این نوع نگرش، به سیستم ها از نظر تعامل یا پیوندهای متقابل و روابط میان آنها نگریسته می شود و به درون آنها توجهی نمی گردد؛ بنابراین طبق فرضیه واحد سیستمی همه اشیای مورد مشاهده ما سیستم های " باز " هستند، یعنی هر سیستمی جریانی به درون دارد و جریانی به بیرون و همچنین جریانی بین سیستم ها بر قرار است . این نگرش بین سیستمی نگرش تازه ای نیست، اما در گذشته کمتر مورد توجه بوده است و بیشتر به مسائل درونی سیستم ها توجه می شده است.

    


 
ویژگی های سیستم
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها
 1. هدف یا ماموریت داشته باشد
 2. کارکرد آن قابل اندازه گیری باشد
 3. فرایند تصمیم گیری داشته باشد
 4. اجزای آ با یکدیگر در تعامل باشد
 5. مرز مشخصی داشته باشد و محدوده سیستم را معین کند
 6. منابع معینی در اختیار آن باشد
 7. فعالیت های مستمری از خود بروز دهد
 8. در سیستم یا محیط بزرگتر جای گرفته و با ان در تعامل باشد .

 
کارکرد
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

کارکرد Function

فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت های یک سیستم است .


 
مقایسه نحوه تفکر عصر ماشینی با عصر سیستم
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

         جدول - نحوه تفکر عصر ماشین در مقایسه با نحوه تفکر عصر سیستم

عصر سیستم

عصر ماشین

سیستمی را بشناس که موضوع توصیف جزئی از آن است

آنچه را باید توصیف کنی، تجزیه کن

رفتار یا مظاهر کل مجموعه را توصیف کن

رفتار یا مظاهر هر یک از اجزا را جداگانه توصیف کن

رفتار موضوع توصیف را در مفهوم نقش و کارکرد در قالب کل مورد نظر توصیف کن

این توصیف را برای تعریف کل با هم ترکیب کن

دانشمند عصر ماشین هنگام نیاز به شرح و توصیف شرکت باید کار خود را با بخش ها و قسمت های مختلف شروع کند و توضیح دهد که هر یک چه کاری انجام می دهند . سپس برای توصیف کل یا مجموعه باید به توضیح چگونگی کار آن اجزا با یکدیگر بپردازد تا مشخص شود شرکت چگونه کار می کند . دانشمند سیستم ها در این زمینه باید کار خود را با سیستمی که شرکت را در خود جای داده، یعنی سیستم صنعتی، آغاز کند و سپس کارکردها یا هدف های سیستم صنعتی را نیز با توجه به سیستم وسیعتری که آن را احاطه کرده است، یعنی سیستم اجتماعی، تعریف نماید. سرانجام باید شرکت را در مفهوم نقش ها و کارکردهایش در سیستم صنعتی شرح دهد .


 
سایبرنتیک
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

سایبرنتیک cybernetics

واحد کنترل، صادره را با صادره مطلوب مقایسه می کند. واحد عملیاتی، علائمی را از واحد کنترل دریافت می کند و از طریق ایجاد تغییر در فرایند کنترل به طور مناسب واکنش نشان می دهد. فرایند کنترل، آن چیزی است که کنترل می شود. سیستم اطلاعات، بازده واقعی را اندازه می گیرد و اطلاعات را به واحد کنترل منتقل می کند.

تعاریف سایبرنتیک:

 1. نوربرت وینر : علم ارتباطات موثر در انسان و ماشین
 2. استافوردبیر: سایبرنتیک علم سازماندهی موثر است .

ویژگی های منسوب به سیستم های سایبرنتیک عبارتند از : پیچیدگی، پویایی، احتمال گرا بودن، وابسته به یکدیگر بودن و باز بودن .

برخی از اصول مهم سایبرنتیک:

 1. سیستم های پیچیده خود را سازمان می دهند .
 2. سیستم های پیچیده زمینه های ثبات دارند که تا مرز بی ثباتی فاصله بسیار دارد.
 3. صادره هایی که برای سیستم اهمیت دارند با حلقه های بازخوزد محافظت خواهند شد .

 
مهندسی سیستم ها
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

شناخت، تشخیص و حفظ آثار برآیند سیستم در راستای ارضای نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان نهایی .

دیدگاه مهندسی سیستم به نظر ام. جنکینز

 1. تجزیه و تحلیل سیستم
 2. طراحی سیستم
 3. کاربرد سیستم
 4. کار سیستم

طریقه ( فرضیه) مهندسی سیستم

 • کار خود را با شرح الزامات سیستم از بالاترین سطح انتزاعی آغاز کنید.
 • این ضرورت را از بعد کارکردی تجزیه نمایید.
 • ارتباط کارکردی تجزیه شده را با عناصر فیزیکی معماری سیستم ترسیم کنید .
 • عناصر فیزیکی را ایجاد کنید و به تدریج به هم پیوند دهید تا یک سیستم به وجود آید .

کاربرد اندیشه سیستمی /رشید اصلانی


 
طبقه بندی سیستم ها از نظر بولدینگ
ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

سطح سیستم ها                 ویژگی های سیستم ها              نمونه عینی

.......................                   ..................................                ....................

سازه ها (ساختار ها)               ایستا                                          پل ها

ساعت واره ها                        حرکت از پیش تعیین شده               منظومه شمسی

مکانیسم های کنترل               کنترل در مدار بسته                        ترموستات

سیست های باز                    خود نگه دار                                   سلول های زنده

ارگانیسم های سطوح پایین     دارای رشد، تولید نسل                   گیاهان

حیوانات                                دارای مغز، توان آموختن                  پرندگان

انسان                                  دانش، استفاده از علائم                  انسان ها

نظام های اجتماعی               ارتباطات، ارزش ها                          خانواده

ماوراءالطبیعه                         ناشناخته                                      خدا   

....................................................................................................................

کاست و رزنزویگ بر این بتورند که سه سطح نخست در سلسه مراتب مندرج در جدول فوق سیستم های فیزیکی یا مکانیکی یعنی سخت هستند و در محدوده علوم فیزیکی از قبیل فیزیک و نجوم قرار دارند . سطوح چهارم، پنجم و ششم به سیست های زنده ( بیولوژیک ) مربوط می شوند و در محدوده دانش زیست شناسان، گیاه شناسان و جانورشناسان قرار می گیرند و سه سطح آخر در محدوده بررسی های جامعه شناسان و اندیشمندان رشته های هنر، مذهب و امور انسانی جای دارند . بدین ترتیب هر چه در این سلسله مراتب بالاتر می رویم سیستم ها نرمتر می شوند . اما نقطه ممیزه باز یا بسته بودن سیستم ها کجاست ؟ بولدینگ معتقد است سه سطح نخست سیستم ها بسته و بقیه سیست های باز هستند . سیستم بسته سیستمی است که هیچ نوع وارده ای از خارج ندارد و بالطبع هیچ نوعی صادره نیز به خارج نخواهد داشت . در حد دانش ما جهان هستی سیستم بسته است و شاید هم بخواهیم یک ساعت مکانیکی را سیستم بسته به شمار بیاوریم .  


 
سیستم های نرم و سخت
ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

دیدگاه های سیستم سخت عمدتا متعلق به کسانی است که به نام طراحان یا مهندسان سیستم شناخته شده اند و تلاش آنان در آفرینش سیستم هایی برای ارضای نیازی معین به طریقی موثر و اقتصادی است .طرفداران سیستم نرم دیدگاهی دگرگونه دارند. آنان به بهینه سازی می اندیشند و مقیاس های کمی و عملی را همواره مزاحم خود می یابند .

دیدگاه های سیستم های نرم ، دیدگاه هایی است که پیروان مکاتب رفتار، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی و علوم مشابه و ... درباره دنیای موجودات زنده، به خصوص دنیای انسان ها، عرضه داشته اند. (( سیستم های فعالیت انسانی human activity systems - HASS )) آشفته و درهم است . در این سیستم ها اگر هدف یا نیاز مشهود نیز باشد مشخص و آشکار نیست . در واقع دنیای واقعی انسان ها چنان پیچیده است که اندیشه دستیابی به راه حل های بهینه برای مسائل انسانی نمی تواند انگیزه آغاز حرکت تلقی شود. شاید، اگر از عهده برآییم، بهتر باشد ابتدا وضعیت را به خوبی تشخیص دهیم و سپس هم خود را مصروف بهبود بخشیدن به آن کنیم . پیتر چک لند موضوع را بدین صورت بیان می کند .

" اندیشمندان سیستم های سخت، سیستم ها را به صورت کیسه ای پر از گلوله شیشه ای می بینند که دست خود را درون کیسه برده، گلوله ای بردارید، آن را وارسی و سپس تعویض کنید و مشکلی هم پیش نمی آید . اما صاحبنظران سیستم های نرم، سیستم ها را به یک پرچین خصوصی تشبیه می کنند که اگر قصد داشته باشید شاخه ای از آن را بردارید، برگ هایش می ریزد، شاخه های کوچکش می شکند و کل مجموعه خسارت می بیند و چیزی قابل جایگزینی نیست .


 
گشتالت و گشتالتی
ساعت ٧:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

گشتالت و گشتالتی ( Gestalt and Gestalten)

 

 

 

 

 

 گشتالت واژه آلمانی است که در انگلیسی معادل مشخصی ندارد . بهترین معادل آن کلمه ای ما بین الگو و شکل است . نهضت گشتالت در اوایل قرن بیستم آغاز شد . روانشناسی گشتالت در سال 1912 با مقاله ای از ورتیمر ، در مورد خطای باصره مطرح گردید . ورتیمر می گفت : چنانچه تصاویر را به دنبال هم نمایش دهند برای بیننده این تصور پیش می آید که تصاویر حرکت می کنند و این امر پدیده ای جدید است .نکته اصلی روانشناسی گشتالت آن بود که کل چیزی بیش از جمع اجزاء است . در این مثال آنچه مردم مشاهده می کنند مجموعه یا توالی تصویرها نیست ، بلکه پدیده کل است که اگر چه هر یک از تصویرها بخشی از آن کل محسوب می شود، به تنهایی نمایانگر کل نیست . تئوری گشتالت تئوری ای کل نگر بود که مظاهر کل یا ویژگی های پدیدار شونده آن را نیز در بر می گرفت. کهلر یکی از پیروان مکتب گشتالت- معتقد بود که بسیاری از سیستم های فیزیکی برای رسیدن به حالت تعادل مسیری تکاملی را طی می کنند. وی این گونه سیستم ها را گشتالتی می خواند؛ برای مثال حباب های صابون مسیر تکاملی خود را در راستای تبدیل شدن به شکل کروی طی می نمایند، زیرا این شکل حداقل انرژی را طلب می کند . مغز انسان را نیز می توان به عنوان مصداق دیگری از گشتالت ملحوظ داشت .

کاربرد اندیشه سیستمی/ رشید اصلانی


 
پیدایش رشته سیستمی
ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

پیدایش رشته سیستمی، نتیجه طبیعی رشته های متداول و موجود از قبیل فیزیک، مهندسی، مدیریت و زیست شناسی است که از طریق فرآیند استنتاج و شناسایی همانندی های ظاهری آنها پدید آمده است . اگر بخواهیم سیستم را با زبانی علمی بیان کنیم باید عبارت فرا-رشته meta-discipline را برای آن به کار بریم؛ زیرا بالاتر از همه رشته ها قرار گرفته و مانند چتری بر سر آنها گسترده شده است و هدف آن نظم بخشیدن به مجموعه ای از اصول جامعه و همگانی است .


 
مفهوم سیستماتیک و سیستمیک
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

سیستماتیک (systematic):

به مفهوم منظم، روش دار، بر مبنای سیستم یا طرحی سازمان یافته .

سیستمیک:

مربوط یا موثر در کل یک سیستم، قسمتی از یک سیستم یا پیکره به عنوان یک کل .


 
سیستم کایزن
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

سیستم کایزن چیست؟
معنای کلمه ژاپنی کایزن، بهبود و جستجو برای بهبود مستمر است ولی این معنا زمانی کامل می شود که مشارکت کارکنان را به همراه داشته باشد.
 
فلسفه و ذهنیت کایزن
1- تعهد و پشتیبانی از گشودگی در مدیریت سازمان
2- سرزنش کردن و قضاوت های عجولانه موقوف
3- تعویض قدرت و اختیار
4- تاکید بر توانائیهای ناشناخته نیروی کار که وظایف ضمنی سازمانی را بر عهده دارند
5- تبادل کامل اطلاعات / اهداف تعریف شده
6- حل مسا له و استفاده از مفهوم کار تیمی
7- 7-انعطاف در غنی سازی و توسعه وظایف کارکنان در سطوح مختلف
8- حداکثر استفاده از خرد نیروی کار برای بهبود مستمر
9- حذف مستمر اتلاف ها(فعالیتهای فاقد ارزش افزوده)
10- توجه کامل به ریزه کاری ها
 
مراحل اجرای کایزن :
1- منطقه هدف را انتخاب کنید
2- تیم کایزن را ساماندهی کنید
3- بررسی و جمع آوری اطلاعات در منطقه هدف انجام شود
4- اهداف بهبود یافته و مطلوب را مشخص کنید
5- کارکنان محل واقعی انجام کار را توجیه کنید
6- 5S را انجام دهید
7- اتلاف ها را شناسایی و فهرست آن را تهیه کنید(مودا)
8- تجزیه و تحلیلهای لازم در محل واقعی انجام کار انجام دهید
9- اتلافهایی که راه حل های قوی دارند انتخاب کنید
10- حرکت ها و تغییرات فیزیکی را نجام دهید
11- استاندارد سازی و آموزش کارکنان را برای موضوع بهبود یافته انجام دهید
12- داستان توفیق تیم کایزن را ارائه کنید
13- پروژه جدید برای آغازی دیگر را انتخاب کنبد
14- اندازه گیری ها و ارزیابی از نتایج راه حل های اجرا شده را انجام دهید
 
جعبه ابزار کایزن :
 
1. 5S
2. ابزارهای مرتبط با دقت و زمان کار
3. ابزارهای مرتیط با ماشین آلات
4. ابزار مرتبط با کیفیت
5. ابزار عمومی
 
ابزار های مرتبط با دقت و زمان کار:
نمودار جریان عملیات و خطوط حرکت پرسنل مواد
نمودار فرآیندها
نمودار به هم پیوسته فعالیت های استاندارد
مطالعه زمان و حرکات
سیستم تولید کششی
تک تایم/ زمان سیکل عملیات
کانبان
 
ابزار مرتبط با ماشین آلات
1. TPM
2. تحلیل PM
3. LCA (اتوماسیون کم هزینه )

ابزار مرتبط با کیفیت:
 
1. 1SO 9000
2. روش SQC
3. QFD
4. پوکایوکی
5. بازرسی منابع
6. 6& ( شش سیگما )
 
ابزار عمومی :
1. فهرست مودا MUDA LIST   
2. نظام پیشنهادها
3. الگوبرداری
4. داستان QC  
 
مکانیزمهایی که برای پشتیبانی لازم است عبارتند از:
1- قدردانی از فعالیت ها
2- آموزش در محیط کار
3- آموزش کارکنان
4- هفته نامه ، تابلوی کایزن/ جلسات گردهمایی عمومی
 
کایزن به عنوان سیستم مدیریت نوین
کایزن سیستم مدیریتی است که با زمان به پیش می رود و اگر مدیریت بخواهد که کارکنان را تغییر دهد باید خودش تغییر کند
مودا ( اتلاف ) چیست ؟
هر چیزی ( فعالیت،فرآیند،سخت افزار و نرم افزارو...) که نمی تواند ارزش افزوده در راستی رضایت مشتری نهایی ایجاد نماید ، نمودی از اتلاف می باشد .
 
انواع مختلف موداها
1- اتلاف در تولید اضافی
2- اتلاف در انتظار و توقعات
3- اتلاف در حمل و نقل و انتقال
4- اتلاف در خود پردازش و فرآیند پذیری
5- اتلاف در انبارش
6- اتلاف در حرکت
7- اتلاف در ساخت قطعات معیوب


 
نگرش سیستمی
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

نگرش سیستمی(System Approach) دیدگاهی است که به ما اجازه می دهد تا نیروها و متغیرهایی که در محیط خارج و داخل سازمان تاثیر اساسی دارند بشناسیم و به عملکرد و جایگاه آن در سازما پی ببریم. این نگرش در اداره ی سازمان ها موجب یکپارچگی در ایجاد چارچوب کلی می شودو جنبه ها ی گوناگون شناخت سازمان ها را عملی می سازد و از نظر مدیریتی نگرش سیستمی موجب می شود تا مدیران به سازمان ها به صورت یک کل و بخشی از یک محیط بزرگ تر توجه کنند.


 
کیفیت و استاندارد از دیدگاه اسلام
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

کیفیت و استاندارد از دیدگاه اسلام
آفریننده جهان برای برقراری نظام خلقت در این عالم هستی برای هر چیزی حدی ، مقداری و معیار و اندازه ای را مقرر کرده است و برای برقراری روابط و مشی انسان ها با هم و حتی رابطه انسانها با خالق خویش و تأمین سلامتی و نیک بختی آنها ، تبعیت و اطاعت از حدود و نظامات الهی ، کتاب آسمانی (قرآن) را که مشحون از قواعد و قوانین زندگی است ، فرستاده که در آن اشارات زیادی به قدر ، اندازه ، حدود نظم و قواعد زندگی خوب شده است .
استاندارد پدیده ای تازه و امری بدیع و نوظهور و ساخته ذهن بشری نیست ، بلکه مفهوم وسیع آن در تمام عالم هستی وجود داشته و دارد و انسان تنها با درک و اقتباس از عالم طبیعت و پیروی از خالق خود درصدد پیاده کردن و استقرار آن در سایر وجود و شئون زندگی خود از جمله در زمینه تولیدات ، مصنوعات و خدمات برآمده و فصل نوینی را در عالم صنعت ، تولید و تجارت گشوده که آن را استاندارد نام نهاده است.
در فرهنگ دینی جامعه و در قانون اساسی چندین مورد به امور حاکمیتی و وظایف حکومتی از لحاظ تأمین ایمنی و سلامت مردم تأکید شده است . در صدر اسلام در حکومت اسلامی تشکیلاتی بنام امور حسبیه در رابطه با کنترل کیفیت مایحتاج و ارزاق مردم تعبیه شده بود که فردی بنام محتسب کل با چند نفر در آنجا فعالیت می کردند . نقل شده است که حضرت علی (ع) در زمان خود جهت نظارت بر امور حسبیه به بازار کوفه مراجعه می کردند و از نزدیک کیفیت گندم ، روغن و سایر موارد از جمله وضعیت
ترازوها و پیمانه ها (مکیال) را نظارت می فرمودند .
در قرآن کریم در آیات متعدد به قدر ، اندازه ، میزان ، مکیال ، قسط و احسن عمل اشاره شده است .
درباره کم فروشی و کالای بی کیفیت در آیه 85 سوره هود آمده است : " و یا قوم اوفواالمکیال و المیزان بالقسط و لاتبخسواالناس اشیاءهم و لاتعثوا فی الارض مفسدین " ای قوم من پیمانه و ترازو را به انصاف و عدالت تمام و کمال انجام دهید و به مردم کم فروشی نکنید و در زمین فتنه و فساد نکنید . پس آیا شایسته است در بازارهای اسلامی کم فروشی و تولیدکننده مسلمان کالای غیراستاندارد تولید کند و یا ساختمانهایی ساخته شود که اصول ساخت و مهندسی رعایت نشود و جان مردم به خطر بیافتد . در جامعه موحد هر کاری باید در عالی ترین سطح انجام شود . باید حقوق مردم و مصرف کنندگان رعایت شود و رضایت مشتریان و در رأس آن رضایت خداوند متعال درنظر گرفته شود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که رفتار و گفتارش برای جهانیان الگو به شمار می رود در اهمیت کار درست و استاندارد می فرماید : "ان الله تعالی یحب اذا عمل احدکم عملاً أن یتقنه" همانا خدای تعالی دوست می دارد هرگاه یکی از شما عملی را انجام می دهد آن عمل را منظم و درست انجام دهد ؛ و نیز این گفتار از حضرت امام صادق (ع) است که فرمود (ما من شی الا و له حد ) چیزی در جهان نیست جز آنکه حد و اندازه ای بر آن مقرر است .


 
تفاوت استاندارد و سیستم
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

 استاندارد یک الگوی از پیش تعیین شده است که همه سازمانهایی که از آن استفاده می کنند تلاش دارند فعالیتهای خود را با نیازمندی های مشخص آن منطبق نمایند.  اما سیستم تبلور انطباق خواسته های استاندارد با شرایط داخلی هر سازمان است . در حقیقت اجرای استاندارد در هر سازمان به معنی ایجاد سیستم است، که بر اساس نیازمندی ها و خواسته های استاندارد با توجه به شرایط خاص آن سازمان بنا نهاده شده است.
 سازمانی که در آن استاندارد پیاده سازی شده است را سازمان سیستمی یا سازمان سیستماتیک گویند.


 
مهندسی روش
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: تجزیه و تحلیل سیستم ها

مهندسی روش‌ها (متدها) یکی از مباحث علمی و فنی مهندسی صنایع می‌باشد. در مهندسی روشها که معمولاً در کنار مهندسی سیستم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هدف بهبود و ساده سازی جریان کار است. هر کار از یک سری کارهای ساده. کوچک بنام فعالیت (TASK) تشکیل شده‌است. در مهندسی روشها با مطالعه دقیق این فعالیتها و روش انجام آنها، روشهای ساده تر، کم هزینه تر و سریعتی برای انجام کار پیشنهاد می‌شود که البته باید با توجه به ایمنی و ارگونومی باشد. مهندسی سیستمها امری کلی تر و فرا گیر تر است که روند گردش کار در سیستمها و سازمانها را مورد مطالعه و بهینه سازی قرار می‌دهد.