سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی – formal organization & informal organ

سازمان رسمی

سازمان رسمی عبارت است از اختیارات مقامات و روابط بین آنها و کارکنان بر حسب مقررات و قواعد وضع شده.در سازمان های رسمی مشاغل و پست های سازمانی تعریف می شوند و اختیارات و مسئولیت ها در هر شغل یا در هر مقام، به صورت دقیق و مدرن تنظیم و تشریح می گردد.

در هر سازمان رسمی موارد زیر روشن و مشخص است.

 • اختیارات و قدرت سازمانی هر مقام
 • نوع مشاغل کارکنان سازمان و محل سازمانی آنها
 • کیفیت سلسله ارتباطات رسمی بین افراد
 • حدود قلمرو و وظایف هر یک از مشاغل و صاحبان مشاغل

 

سازمان غیر رسمی

طبق مکتب روابط انسانی و مطالعات هاثورن و سایر متخصصان روابط انسانی به کشف گروه ها و روابط غیر رسمی بین افراد یک سازمان منجر شد. وقتی که چند نفر در یک سازمان اجتماع کردند تماس های مختلفی با هم پیدا می کنند که با روابط رسمی آنها تفاوت دارد و گاهی به هدف های سازمان مربوط نمی شود.

بطور کلی سازمان غیر رسمی از گروه ها و افرادی به وجود می آید که  درون یک سازمان اداری یا سازمان رسمی دارای روابط شخصی و اجتماعی بین خود هستند. این روابط از طرف مقامات سازمان به رسمیت شناخته نمی شود.

 • در سازمان های غیر رسمی چارت سازمانی وجود ندارد
 • اختیارات از پایین به بالا است
 • این سازمان ها بسیار کوچک هستند
 • تفویض اختیارات بر اساس اعتماد
 • شایعه تاثیر زیادی در اطلاعات دارد
 • رهبران سازمان با مسنی انتخاب می شوند
 • در مقابل تغییرات سازمان مقاومت می کنند.

 

اصول و مبانی سازمان/ دکتر جاسبی

/ 0 نظر / 254 بازدید