تعریف سیستم2 - Define system2

  1. سیستم ایده ای از یک مجموعه اجزای مرتبط با یکدیگر را بیان می کند که در قالب ها یا چارچوب هایی از سیسم های دیگر با قال های مربوط به خود جدا می شود.
  2. سیستم مجموعه ای از اجزاء است با روابط بین اجزاء و روابط بین صفات آنها
  3. سیستم عبارت است از یک مجموعه واحد متشکل از دو یا چند قسمت، جزء یا سیستم فرعی که به وسیله مرزهای شناخته شده از سیستم بزرگتر محیط خود جدا می شود.
  4. سیستم مجموعه ای از چیزها یا اجزا است که در یک رابطه منظم با یکدیگر کار می کنند. مانند سیستم اعصاب، سیستم هاضمه، سیست راه آهن و ...
  5. سیستم ترکیبی است از چندین جزء و قسمت که ممکن است به خاطر ماهیت اجزاء آن قابل لمس بوده و یا بر عکس از وجود رابطه علت و معلولی بین چندین عنصر و یا مفاهیم مختلف حکایت نماید.
  6. سیستم عبارت است از مجموعه واحد یا کل متشکلی از اجزای مربوط به یکدیگر می باشد.
  7. سیستم مجموعه ای است که از چندین جزو وابسته به یکدیگر تشکیل یافته است
  8. سیستم عبارت است از تعداد روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روش های مزبور، قسمتی از هدف یک سازمان تامین می شود
  9. نظام یا سیستم، مجموعه ای از اجزا است که با ارتباط و همبستگی متقابل، مجموعه واحدی تشکیل می دهد و نقش معینی را ایفا می کند.

با توجه به این تعاریف می توان گفت که:

اولاً - هر سیستم حداقل باید از دو جزء تشکیل شده باشد

ثانیاً - هر جزو حداقل با یک جزو دیگر از مجموعه در ارتباط باشد

ثالثاً - هر گونه تغییری در هر یک از اجزاء به تغییر در کل مجموعه منجر گردد

رابعاً - مجموعه، باید خصوصیاتی متفاوت از اجزاء داشته باشد.

 

اصول و مبانی مدیرت /دکتر جاسبی

/ 0 نظر / 236 بازدید