کایزن – Kaizen

معنی اصلی واژه کایزن ساده و گویاست، کایزن یعنی بهبود. در ضمن، کایزن به معنی بهبود مستمری است که تمامی افراد یعنی، مدیران، کارکنان و کارگران را در بر می گیرد. فلسفه کایزن بر این اصل استوار است که شیوه زندگی انسان – زندگی شغلی زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی – بایستی پیوسته بهبود یابد.

جوهر و درون مایه اصلی شیوه های کاملاً بی مانند مدیریت ژاپنی در زمینه های مختلف از جمله ارتقاء بهروه وری، کنترل کیفی جامع TQM، حلقه های کنترل کیفیت یا مناسبات کارگری QC همگی در یک واژه به نام کایزن خلاصه می شود. کایزن، مفهومی چتری شکل است که بیشتر شیوه های خاص ژاپنی را بر می گیرد.

پیام استراتژی کایزن را می توان در این جمله خلاصه کرد که:

حتی یک روز هم نباید بدون ایجاد نوعی بهبود در یکی از بخش های شرکت یا سازمان سپری شود.

چتر کایزن:

 

مشتری گرا

کامبان

کنترل کیفیت جامع

بهبود کیفیت

علوم و تکنولوژی ربات

تولید به موقع

حلقه کنترل کیفیت

تولید بی نقص

سیستم پیشنهادات

فعالیت های گروهی کوچک

اتوماسیون

همکاری متقابل مدیریت و کارگران

نظم و مقررات محیط کار

بهبود بهره وری

سیستم جامع نگهداری و تعمیرات بهره وری

تولید محصول جدید

 

کایزن و مدیریت:

مدیریت از دو عنصر اصلی نگهداری و بهبود ترکیب یافته است:

  •  نگهداری به فعالیت های تداوم بخش استانداردهای موجود در تکنولوژی، مدیریت و عملیات اطلاق می شود و
  • بهبود نیز به تدابیری اطلاق می شود که برای بهبود این استانداردها بکار گرفته می شوند.

آخرین جدول شکل فوق - برداشت غربی از کارکردهای شغلی

 مدیریت تولید و عملیات/حعفرنژاد و بامسنج  

/ 0 نظر / 187 بازدید