سیر تحول آمار - Evolution of Statistics

سیر تحول آمار از نظر موضوعی به سه مرحله تقسیم می شود.

  1. آمار توصیفی - این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. چنانچه محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن انجام گیرد آن را آمار توصیفی گویند.
  2. آمار استنباطی - این نوع آمار از اوایل قرن بیستم مطرح شد. در این نوع آمار محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند. سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود. به طور کلی در بحث آمار، هر جا سخن از استنباط و استنتاج باشد آن را آمار استنباطی می خوانند.
  3. آمار ناپارامتریک - این نوع آمار در مقابل آمار پارامتریک بیان می شود. فرض اساسی در آمار پارامتریک برخوردار بودن مشاهدات از توزیع نرمال است؛ در حالی که در فنون ناپارامتریک این فرض ضرورتی ندارد. در بخش اعظم تحقیقات علوم انسانی و رفتاری که بیشتر متغیرهای آن با مقیاس های کیفی سنجیده می شود - این متغیرها فاقد توزیع آماری هستند و آنها را آزاد از توزیع می خوانند - از این فنون استفاده می شود.

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت / عادل آذر

/ 0 نظر / 84 بازدید