مدلسازی در برنامه ریزی خطی - Modellering af linear programmering

اجزاء مدل عبارتند از :

  • متغیرهای تصمیم – Decision Variables
  • تابع هدف – Objective function
  • محدودیت های مدل – Parameters

متغییرهای تصمیم شامل نمادهای ریاضی است که سطح فعالیت هر موسسه را بیان می کنند. مثل x1، x2،x3

تابع هدف مدل، یک رابطه ریاضی خطی است که هدف موسسه را در قالب متغییرهای تصمیم توصیف می کند. تابع هدف همواره به صورت حداکثر کردن و حداقل کردن بیان می شود.

محدودیت های مدل نیز بیانگر روابط خطی بین متغییرهای تصمیم هستند. محدودیت ها به وسیله محیط عملیاتی به موسسه تحمیل می شوند. محدودیت ها اغلب ناشی از محدودیت منابع و یا سیاستگذاری های داخلی موسسه می باشند.

مقادیری که به صورت مقادیر ثابت در تابع هدف و در محدودیت ها بیان می شود – همانند 40 ساعت کار در دسترس – پارامترهای مدل خوانده می شوند.

برای فرموله کردن هر مساله ای می توان یک چارچوب منظم را اعمال کرد.

اول – متغیرهای تصمیم را تعریف کنید

دوم – تابع هدف را فرموله کنید

سوم – محدودیت های مدل را فرموله کنید

رعایت مراحل فوق فرد مبتدی را در مدلسازی یاری خواهد داد. بنابراین به جای در نظر گرفتن کل مساله، باید آنرا به صورت جزء به جزء شناخت و سپس فرموله نمود.

 

تحقیق در عملیات/ عادل آذر

/ 0 نظر / 247 بازدید