# تحقیق_در_عملیات

برنامه ریزی خطی - linear programming

............................................................................................... ................................................................ برنامه ریزی خطی شامل مدلی است که دارای یک تابع هدف و چند محدودیت است که روابط خطی بین متغییرهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید