متغیرهای آماری - Statistical variables

  • متغیر خصیصه - متغیری است که مقدار آن از یک فرد به فرد دیگر و یا از عضوی به عضو دیگر جامعه آماری ممکن است تغییر کند؛ مثل اندازه سازمان که از کوچک به متوسط و بزرگ تغییر می کند یک متغیر است.
  • متغیر مستقل و وابسته - این متغیرها در تحقیقات رفتاری معمولاً برای آزمودن فرضیات مورد استفاده قرار می گیرند. متغیر مستقل که گاه متغیر درونداد یا محرک نیز نامیده می شود، علت احتمالی یا فرضی متغیر وابسته است. متغیر وابسته معلول احتمالی یا فرضی ای است که گاه متغیر پاسخ یا برونداد نامیده می شود.
  • متغیر تعدیل کننده - متغیر مهم دیگری که معمولاً در پژوهش های مدیریتی به کار می رود، متغیر تعدیل کننده است. متغیر تعدیل کننده در حقیقت متغیری ثانوی است که پژوهشگر می خواهد تاثیر آن را در متغیر مستقل اولیه و متغیر وابسته ملاحظه کند. متغیر تعدیل کننده بدین منظور انتخاب می شود که روشن شود آیا این متغیر، رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر.
  • متغیر کنترل - به متغیرهایی که در تحقیق لازم است تاثیر آنها خنثی شود یا از بین برود، متغیرهای کنترل گویند.

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت / عادل آذر

/ 0 نظر / 50 بازدید